تاريخچه احزاب و شرح حال جانباختکان سياسی در شهر تبريز

              حزب اجتماعيون و اعتداليون

              حزب ايران نوين(در تبريز)

              حزب توده ايران(در تبريز)

              حزب جمهوری اسلامی ايران(در تبريز)

              حزب خلق مسلمان ايران(در تبريز)

              حزب دمکرات(در تبريز)

              حزب رستاخيزملی(در تبريز)

              حزب مردم(در تبريز)

              حزب مشارکت مردم ايران(در تبريز)

              سازمان فدائيان خلق ايران(در تبريز)

              سازمان مجاهدين خلق ايران(در تبريز)

              فرقه دمکرات آذربايجان(در تبريز)