توضيح :

زندگينامه ای که در زير ازآيات امام جمعه آورده شده است توسط خودشان و يا طرفدارانشان نوشته شده است.

بخصوص زمانی نوشته شده است که آنها در قدرت هستند.ما اميدواريم که بتوانيم  قضاوت بيطرفانه تهيه و ارايه بکنيم.

 

 

بيوگرافی ائمه جمعه تبريز درجمهوری اسلامی ايران

 

آيت اله.. قاضی طباطبايی

آيت اله...سيد اسداله.مدنی

آيت اله...مشگينی(امام جمعه موقت)

آيت اله..ملکوتی

آيت اله....شبستری