ارک عليشاه

مقبره شعرا

مسجد کبود

شهرداری

ائل گولی

شام غازان

مسجد استاد شاگرد

 

مسجد حسن پادشاه

 

ربع رشيدی

باغ شمال

 

مسجد جامع

صاحب الامر

borje haft torke khalat poshan (D-89)

خلعت پوشان

عينالی

مسجد سيدحمزه

حمام نوبر

خليفه گری

گليسای کاتوليکها

 

مدرسه تومانيانس

دو کمال

تئاتر ارک

برج آتشانی

 

حمام سيد حکم آباد

 

 

مقبره قائم مقام

باغ صفا