علمای دين، در تاريخ معاصر تبريز:

 

 

1 – آيت ا... حاج ميرزاحسين شنب غازاني

2 – آيت ا... ميرزا صادق آقا مجتهد

3 – آيت ا... سيد محمد مولانا

4 – آيت ا... سيد مرتضی خسروشاهي

5 – آيت ا...ميرزا عبداله مجتهدي

6 – آيت ا... سيدابوالفضل خسرو شاهی

7 – آيت ا... ميرزافتاح شهيدی

8 – آيت ا... ميرابوالحسن انگجي

9 – آيت ا...سيد کاظم شريعتمداری

10 – آيت ا...ميرزا جعفر اشراقی

11 – آيت ا...ميرزاولی ا... اشراقی

12 – آيت ا...ميرزا نصر ا... شبستری

13 – آيت ا...ميرزا محمد علی قاضی طباطبائی

14 – آيت ا...ميرزا محمد آقا توتونچی

15 – آيت ا... ميرزارضی زنوزي

16 – آيت ا... ميرزا علی اصغر شيخ الاسلامی

17 – آيت ا...ميرزا محمود دوزدوزانی

18 – آيت ا... ميرزا محمد ثقةالاسلامی

19 – آيت ا... مفيدآقا

20 – آيت ا... سيد محمدبادکوبه ای

21- آيت ا...ميرزاکاظم دينوری

22 – آيت ا... سيد مرتضی مستنبط غروی

23 – آيت ا... حاج ميرزا کاظم شبستری

24 – آيت ا...ميرزا محمد علی اهری

25 – آيت ا... علامه طباطبائی تبريزي

26 – آيت ا... شيخ رضا توحيدي

27 – آيت ا... ميرزا جواد سلطان القراء

28 – آيت ا... سيد شهاب الدين مرعشی نجفی

29 – آيت ا... ميرزا جواد ملکی تبريزی

30 – حجةالاسلام حاج عباسقلی آقا واعظ چرندابی

31 – حجةالاسلام علامه محمد تقی جعفری

32 – حجةالاسلام علامه اميني

33 – حجةالاسلام حاج ميرزا جواد مجتهد

34 – حجةالاسلام حاج ميرزا حسن مجتهد

35 – حجةالاسلام فاضل شربيانی