دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

کوههای شهرستان تبريز

 

 

 

آلمان داغ  ALMAN  DAGH    

 

اين کوه با ارتفاع 1809 متر در محدوده شهرستان تبريزّّّ، بخش مرکزی، دهستان اسپران ودر 20 کيلومتری شمال مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه، جنوب غربی  - شمال شرقی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول   16    46   و عرض 17     38    می باشد .

 

اوچ قارداش داغی UCH QAR DASH DAGHI     

 

اين کوه با ارتفاع 1905 متر در محدوده شهرستان تبريزّّّ، بخش مرکزی، دهستان اسپران ودر  12 کيلومتری شمال شرقی مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه،شمال شرقی- جنوب غربی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول 21   46  و عرض 12    38    می باشد .

 

او دره EV DARREH        

اين کوه با ارتفاع 2747 متر در محدوده شهرستان تبريزّّّ، بخش مرکزی، دهستان ميدان چای ودر 32 کيلومتری جنوب مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه، جنوب شرقی- شمال غربی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول   04   30    46  و عرض  37    37    می باشد .

رودخانه مهران رود ازشرق اين کوه ميگذرد.

 

 

اولياءOWEYA              

 

اين کوه با ارتفاع 2650 متر در محدوده شهرستان تبريزّّّ، بخش آذرشهر، دهستان قبله داغی ودر  54 کيلومتریجنوب غربی مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه،شمال شرقی- جنوب غربی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول 21   46  و عرض 12    38    می باشد .

 

 

باغلی داغ BAGHLI DAGH  

 

 اين کوه با ارتفاع 2016 متر در محدوده شهرستان تبريزّّّ، بخش مرکزی، دهستان اسپران ودر 15 کيلومتری شمال شرقی مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه،شمال شرقی- جنوب غربی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول 22  46 و عرض 13   38   می باشد

رودخانه گنبر چای از حاشيه جنوبی اين کوه می گذرد.

کوه درجنوب وجنوب غربی آبادی داش اسپران واقع شده است.

رودخانه اسپران چای وکمور چای از اين کوه سرچشمه می گيرند.

 

 

بالا       BALA      

 

اين کوه با ارتفاع 1660 متر در محدوده شهرستان تبريزّّّ، بخش اسکو، دهستان سهند ودر 20 کيلومتری جنوب غربی مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه، شمال غربی - حنوب شرقی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول 46  07 و عرض37  56 می باشد

رودخانه گنبر چای از حاشيه جنوبی اين کوه می گذرد.

 

 

برج     BORJ

 اين کوه با ارتفاع 2553 متر در محدوده شهرستان تبريزّّّ، بخش مرکزی، دهستان ميدان چای ودر 27 کيلومتری جنوب شرقی مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه،شمال شرقی- جنوب غربی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول 25  46 و عرض49  30  37   می باشد

رودخانه گنبر چای از حاشيه جنوبی اين کوه می گذرد.

رودخانه مهران رود ازشرق اين کوه ميگذرد.

 

برکی قيه BORKI QAYAH 

اين کوه با ارتفاع 587 متر در محدوده شهرستان تبريزّّّ، بخش اسکو، دهستان گنبر ودر 40 کيلومتری جنوب غربی مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه، شرقی- شمال غربی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول 45  51 و عرض 38  35 می باشد

رودخانه گنبر چای از حاشيه جنوبی اين کوه می گذرد.

 

بز قوشBOZ  QUSH    

 

 

بليندی   BALINDI    

 

اين کوه با ارتفاع 2537 متر در محدوده شهرستان تبريزّّّ، بخشمرکزی، دهستان سرد صحرا ودر 22 کيلومتری جنوب مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه، شرقی- شمال غربی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول 20  46 و عرض 30   53    37 می باشد.

 

بهلول داغی   BAHLUL DAGHI 

 

اين کوه با ارتفاع 2227 متر در محدوده شهرستان تبريزّّّ، بخش مرکزی، دهستان اسپران ودر 28 کيلومتری جنوب غربی مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه، جنوب غربی- شمال شرقی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول 06     46 و عرض 54      37    می باشد .

 

 

پائينPA ,IN           

 

اين کوه با ارتفاع 1725 متر در محدوده شهرستان تبريزّّّ، بخش اسکو، دهستان سهند ودر  12 کيلومتری جنوب غربی مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه،شمال شرقی- جنوب غربی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول 21   46  و عرض 12    38    می باشد .

 

پيشگلیPISHIGLI               

 

اين کوه با ارتفاع 2741 متر در محدوده شهرستان تبريزّّّ، بخش اسکو، دهستان گنبر ودر  40 کيلومتری شمال شرقی مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه،شمال شرقی- جنوب غربی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول 14   46  و عرض 43    37    می باشد .

 

ترشکوهTOSHKÜH           

 

اين کوه با ارتفاع 1944 متر در محدوده شهرستان تبريزّّّ، بخش آذرشهر، دهستانقبله داغی ودر  12 کيلومتری شمال شرقی مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه،شمال شرقی- جنوب غربی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول 57    45  و عرض 42    37    می باشد .

 

چپقلوCHOPOQLÜ             

 

اين کوه با ارتفاع 2175 متر در محدوده شهرستان تبريزّّّ، بخش مرکزی، دهستان جزيره ودر  73 کيلومتری جنوب غربی مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه،شمال غربی- جنوب شرقی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول 28    45  و عرض30   51    37    می باشد .

 

چوپان داغCHOPAN DAGH           

 

اين کوه با ارتفاع 3117 متر در محدوده شهرستان تبريزّّّ، بخش اسکو، دهستان سهند ودر  34 کيلومتری جنوب مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه، شرقی- غربی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول 22   46  و عرض 47    37    می باشد .

 

حنيفهHANIFEH              

 

اين کوه با ارتفاع 2402 متر در محدوده شهرستان تبريزّّّ، بخش آذرشهر، دهستان قبله داغی ودر  12 کيلومتری شمال شرقی مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه،جنوب شرقی- شمال غربی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول 06     46  و عرض 40      37    می باشد .

 

 

داور داغیDAVAR DAGHJI          

 

اين کوه با ارتفاع 2945 متر در محدوده شهرستان تبريزّّّ، بخش آذرشهر، دهستان قبله داغی ودر  25 کيلومتری جنوب غربی مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه،شمال شرقی- جنوب غربی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول 31   46  و عرض 10    38    می باشد .

 

د ميرلی  داغDAMIRLI DAGH         

 

اين کوه با ارتفاع 3142 متر در محدوده شهرستان تبريزّّّ، بخش مرکزی، دهستان ميدا چای ودر  38 کيلومتری جنوب غربی مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه، شمال شرقی- جنوب غربی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول 28    26  و عرض   35    37    می باشد .

 

دوه داغDAVAH DAGH           

 

اين کوه با ارتفاع 1648 متر در محدوده شهرستان تبريزّّّ، بخش آذرشهر، دهستان شيرامين ودر  75 کيلومتری جنوب غربی مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه،جنوب شرقی- شمال غربی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول 06     46  و عرض 40      37    می باشد .

 

 

 د ياکی                                    DEYAGI

 

اين کوه با ارتفاع 2500 متر در محدوده شهرستان تبريزّّّ، بخش مرکزی، دهستان سرد صحرا ودر  23 کيلومتری جنوب مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه، جنوب شرقی- شمال غربی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول 20    46  و عرض   53    37    می باشد .

 

 

 

ديده بانDIDEH BAN            

 

اين کوه با ارتفاع 1800 متر در محدوده شهرستان تبريزّّّ، بخش اسکو، دهستان قبله سهند ودر  20 کيلومتری شمال شرقی مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه، شمال غربی- جنوب شرقی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول       11      46  و عرض  55       37    می باشد .

 

 

سلطان داغی    SOLTAN DAGHI

 

اين کوه با ارتفاع 3250 متر در محدوده شهرستان تبريزّّّ، بخش اسکو، دهستان قبله سهند ودر  36 کيلومتری جنوب مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه، شمال شرقی- جنوب غربی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول       21      46  و عرض  46       37    می باشد .

 

سهندSAHAND                

 

اين کوه با ارتفاع3707 متر در محدوده شهرستان بستان آباد، بخشمرکزی، دهستان قوری گل ودر  30 کيلومتری جنوب غربی شهرستانبیتان آباد واقع شده است.

جهت کوه، شمال شرقی- جنوب غربی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول       21      46  و عرض  46       37    می باشد .

کوه آتشفشان سهند بصورت منفرد در مرکز آذربايجان شرقی در جنوب تبريز واقع می باشد که در حدود 75 گيلومتر طول دارد.

مخروط آتشفشان خاموش سهند  از سه قله که در امتداد يکديگر قرار گرفته اند تشگيل شده است.قلل آن با برف های دائمی پوشيده است که با ذوب آنها سرچشمه رودهای متعددی را تشگيل میدهد که از اطراف سرازير شده و به حوضه درياچه اروميه و قزل اوزن می پيوندند.

عوامل ناشی از آتشفشان بصورت چشمه های معدنی آبگرم در حوالی « ديده می شود. دامنه سهند از 2500 متر به پايين مستور از مراتع طبيعی است که چراگاههای بسيار مناسبی برای دامداران و ايلات و عشاير می باشد.

اين کوهستان از طرف غرب به درياچه اروميه و از جنوب به خط آهن ميانه – مراغه از شمال به راه اتومبيل رو بستان آباد به تبريز و از شرق به آبريزهای قرنقو چای محدود میشود و ارتفاع بيشتر قلل آن بالاتر از  2000 متر است. از اين کوهستان رود های فراوانی سرپشمه می گيرند که جزء رود های دامنه شرقی بقيه به درياپه اروميه میريزند.

مهمترين رودهايی که از کوهستان سهند سرچشمه می گيرند عبارتند از: سراجو چای، مغانچيق چای ،مردق چای ، صوفی چای ، جوان چای از دامنه های جنوبی ، قله چای ، بيمک پای ، آلمالو چای ، گنبر چای از دامنه های غربی ، کندوجان چای ، اسکو چای زينجناب رود ، مهران رود و سعيد آباد چای از دامنه های شمالی ، اوجان چای ، اسب آباد چای ، چينی بولاغ چای ، قيان چای ، گلقان چای و از دامنه های شرقی قرنقو چای می باشد.

 

سهندSAHAND                

 

اين کوه با ارتفاع3707 متر در محدوده شهرستان بستان  آباد، بخشمرکزی، دهستان قوری گل ودر  30 کيلومتری جنوب غربی شهرستانبیتان آباد واقع شده است.

جهت کوه، شمال شرقی- جنوب غربی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول       21      46  و عرض  46       37    می باشد .

کوه آتشفشان سهند بصورت منفرد در مرکز آذربايجان شرقی در جنوب تبريز واقع می باشد که در حدود 75 گيلومتر طول دارد.

مخروط آتشفشان خاموش سهند  از سه قله که در امتداد يکديگر قرار گرفته اند تشگيل شده است.قلل آن با برف های دائمی پوشيده است که با ذوب آنها سرچشمه رودهای متعددی را تشگيل میدهد که از اطراف سرازير شده و به حوضه درياچه اروميه و قزل اوزن می پيوندند.

عوامل ناشی از آتشفشان بصورت چشمه های معدنی آبگرم در حوالی « ديده می شود. دامنه سهند از 2500 متر به پايين مستور از مراتع طبيعی است که چراگاههای بسيار مناسبی برای دامداران و ايلات و عشاير می باشد.

اين کوهستان از طرف غرب به درياچه اروميه و از جنوب به خط آهن ميانه – مراغه از شمال به راه اتومبيل رو بستان آباد به تبريز و از شرق به آبريزهای قرنقو چای محدود میشود و ارتفاع بيشتر قلل آن بالاتر از  2000 متر است. از اين کوهستان رود های فراوانی سرپشمه می گيرند که جزء رود های دامنه شرقی بقيه به درياپه اروميه میريزند.

مهمترين رودهايی که از کوهستان سهند سرچشمه می گيرند عبارتند از: سراجو چای، مغانچيق چای ،مردق چای ، صوفی چای ، جوان چای از دامنه های جنوبی ، قله چای ، بيمک پای ، آلمالو چای ، گنبر چای از دامنه های غربی ، کندوجان چای ، اسکو چای زينجناب رود ، مهران رود و سعيد آباد چای از دامنه های شمالی ، اوجان چای ، اسب آباد چای ، چينی بولاغ چای ، قيان چای ، گلقان چای و از دامنه های شرقی قرنقو چای می باشد.

 

 

 

سياه پوشSEYAH PUSH            

 

اين کوه با ارتفاع 2429 متر در محدوده شهرستان تبريزّّّ، بخش مرکزی، دهستان سرد صحرا ودر  24 کيلومتری جنوب مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه، جنوب غربی - شمال شرقی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول       30      26  و عرض  44       37    می باشد .

 

 

 

 

اين کوه با ارتفاع 26631 متر در محدوده شهرستان تبريزّّّ، بخش مرکزی، دهستان ميدان چای ودر  31 کيلومتری جنوب شرقی مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه، جنوب شرقی - شمال غربی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول    24     46  و عرض  51       37    می باشد.

 

شالاسرSHALA SAR             

 

اين کوه با ارتفاع 2063 متر در محدوده شهرستان تبريزّّّ، بخش آذرشهر، دهستان قبله داغی ودر  60 کيلومتری جنوب غربی مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه، شرقی - غربی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول       58      45  و عرض  39       37    می باشد .

 

شاه داغیSHAH DAGHI      

 

اين کوه با ارتفاع 2386 متر در محدوده شهرستان تبريزّّّ، بخش مرکزی، دهستان اسپران ودر 10 کيلومتری شمال شرقی مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه، شمال غربی- جنوب شرقی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول 23    46  و عرض   09    38    می باشد .

کوه در غرب و شمال غربی آبادی ياکچين علی واقع شده است.

ايکوه يکی از حوزه های آبخيز رودخانه آجی چای بشمار می رود.رودحانه آجی چای از جنوب اين گوه می گذرد.

 

 

شووقراقیSHÜVA QERAQI         

 

اين کوه با ارتفاع 210 متر در محدوده شهرستان تبريزّّّ، بخش آذرشهر، دهستان قبله داغی ودر  50 کيلومتری جنوب غربی مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه، شمال شرقی -  جنوب غربی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول   30     02        46  و عرض   30  39       37    می باشد .

 

شيرشير داغیSHIR SHIR DAGHI        

 

اين کوه با ارتفاع 3236 متر در محدوده شهرستان تبريزّّّ، بخش مرکزی، دهستان ميدان چای ودر  40 کيلومتری جنوب شرقی مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه، جنوب شرقی - شمال غربی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول    24     46  و عرض  45     37    می باشد.

رودخانه باغچه دره سی از بخش شمالی اين کوه سرچشمه می گيرد.

 

شيله سرداغیSHILEH   SARDAGHI        

 

اين کوه با ارتفاع 3110 متر در محدوده شهرستان تبريز، بخش مرکزی، دهستان ميدان چای ودر  3 کيلومتری جنوب مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه،شمالی – جنوبی  بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول    27     46  و عرض  47       37    می باشد.

 

عريانORYAN          

 

 اين کوه با ارتفاع 2765 متر در محدوده شهرستان تبريز ، بخش اسکو، دهستان گنبر ودر  43 کيلومتری شمال شرقی مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه، جنوب شرقی- شمال غربی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول 10   46  و عرض 41    37    می باشد .

 

علی وردی داغیALI VARDI DAGHI

 

اين کوه با ارتفاع 3208 متر در محدوده شهرستان تبريز، بخش مرکزی، دهستان سرد صحرا ودر  38 کيلومتری جنوب مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه، شرقی - غربی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول    23     46  و عرض  46     37    می باشد.

رودخانه باغچه دره سی از بخش شرق اين کوه می گذرد.

 

 

عون ابن علیÜN EBN_E,ALI      

 

اين کوه با ارتفاع 1902 متر در محدوده شهرستان تبريزّّّ، بخش مرکزی، دهستان اسپران ودر  5 کيلومتری شمال شرقی مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه، جنوب شرقی - شمال غربی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول    220     46  و عرض  06     38    می باشد.

 

 

فشار داغیFESHAR DAGHI            

 

اين کوه با ارتفاع 2568 متر در محدوده شهرستان تبريزّّ، بخش اسکو، دهستان سهند ودر  42 کيلومتری جنوب شمال مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه، جنوب شرقی - شمال غربی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول    15    46  و عرض  47     37    می باشد.

 

قافلا نکوهQAFLAN KUH          

 

اين کوه با ارتفاع 2152 متر در محدوده شهرستان تبريزّّّ، بخش آذر شهر، دهستان قبله داغی ودر  49 کيلومتری جنوب غربی مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه، شمال شرقی - جنوب غربی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول 01    46  و عرض  41     37    می باشد.

 

 

قبله داغیQELEH DAGHI          

 

اين کوه با ارتفاع 2375 متر در محدوده شهرستان تبريز، بخش آذر شهر، دهستان قبله داغی ودر  51 کيلومتری جنوب غربی مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه، جنوب شرقی - شمال غربی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول    04     46  و عرض  30    38       37    می باشد.

رودخانه امير ديزه چای از حاشيه غربی اين کوه میگذرد.

 

قجر داغیQAJAR DAGHI              

 

اين کوه با ارتفاع 1997 متر در محدوده شهرستان تبريز، بخش مرکزی، دهستان سرد صحرا ودر  14 کيلومتری جنوب مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه،جنوب شرقی - شمال غربی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول    17     46  و عرض  57     37    می باشد.

 

قجل داغیQEJEl DAGHI    

 

 

اين کوه با ارتفاع 2541 متر در محدوده شهرستان تبريز، بخش مرکزی، دهستان اسپران ودر  37 کيلومتری شمال شرقی مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه، جنوب شرقی – شمال غربی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول    23     46  و عرض  46     37    می باشد.

 کوه در جنوب و جنوب غربی آبادی مشک غنبر واقع شده است.

 

قديم داغGADIM DAGH     

 

 

اين کوه با ارتفاع 1633 متر در محدوده شهرستان تبريز، بخش آذر شهر، دهستان شيرامين ودر  68 کيلومتری جنوب غربی مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه، شرقی - غربی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول    52     45  و عرض  35     37    می باشد.

 

قره بايرQARAH BAYER          

 

اين کوه با ارتفاع 3200 متر در محدوده شهرستان تبريز، بخش اسکو، دهستان سرد سهند ودر 33 کيلومتری شمال مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه، شمال شرقی - جنوب غربی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول    35     46  و عرض  24     38    می باشد.

 

قزل بندقQEZEL BANDOG   

 

 

اين کوه با ارتفاع 2090 متر در محدوده شهرستان تبريز، بخش مرکزی، دهستان اسپران ودر  27 کيلومتری جنوب مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه، جنوب غربی- شمال شرقی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول    16     46  و عرض  21     38    می باشد.

کوه در شمال غربی

آبادی اولی کندی واقع شده است.بخشی از کوه در شهرستان شبستر بخش صوفيان دهستان رودقات قرار دارد.

 

قزل داغQEZEL DAGH    

اين کوه با ارتفاع 3000 متر در محدوده شهرستان تبريز، بخش اسکو، دهستان سهند ودر  32 کيلومتری جنوب مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه،شمال شرقی – جنوب غربی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول    22     46  و عرض  48     37    می باشد.

رود خانه زينجناب از شرق و شمال اين کوه می گذرد.

 

قزل داغQEZEL DAGH   

اين کوه با ارتفاع 2303 متر در محدوده شهرستان تبريز، بخش آذر شهر، دهستان قبله داغی ودر  59 کيلومتری جنوب غربی مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه،شمال شرقی – جنوب غربی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول    59     45  و عرض  41     37    می باشد.

 

 

قزل قيهQEZEl QAYAH     

اين کوه با ارتفاع 2700 متر در محدوده شهرستان تبريز، بخش اسکو، دهستان گنبر ودر  39 کيلومتری جنوب مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه، شمال شرقی – جنوب غربی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول   15    45  و عرض  44     37    می باشد.

 

قلعQALEH     

 

اين کوه با ارتفاع 2800 متر در محدوده شهرستان تبريز، بخش اسکو، دهستان سهند ودر  30 کيلومتری جنوب مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه، جنوب شرقی –  شمال غربی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول   17    46  و عرض  45     37    می باشد.

 

قلعه جيغQALEH JIGH      

 

اين کوه با ارتفاع 1843 متر در محدوده شهرستان تبريز، بخش آذرشهر، دهستان قبله داغی ودر 56 کيلومتری جنوب غربی مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه، شرقی –غربی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول   59    45  و عرض  43     37    می باشد.

 

gقوچ گلی داغیQÜCH GOLI DAGI      

 

اين کوه با ارتفاع 3700 متر در محدوده شهرستان تبريز، بخش آذرشهر، دهستان قبله داغی ودر  50 کيلومتری جنوب غربی مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه، شمال شرقی – جنوب غربی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول   02    46  و عرض  44     37    می باشد.

 

 

کوتی          KÜTI      

اين کوه با ارتفاع 1701 متر در محدوده شهرستان تبريز، بخش آذرشهر، دهستان قبله داغی ودر  65 کيلومتری جنوب غربی مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه، شمال غربی– جنوب شرقی  بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول   30  53   45  و عرض 40     37    می باشد.

رودخانه بيوک چای از جنوب اين کوه گذشته وبه درياچه اروميه می ريزد.

 

گوزیGOWZEY     

اين کوه با ارتفاع 1791 متر در محدوده شهرستان تبريز، بخش مرکزی، دهستان ميدان  چای ودر  7 کيلومتری جنوب غربی مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه، جنوب غربی – شمال شرقی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول   24    46  و عرض  05     38    می باشد.

آرپادره سی در دامنه های شرق و شمال شرقی اين کوه واقع شده است.

 

گون کونجاغلGAVN KÜNJÄGHAL     

 

اين کوه با ارتفاع 2400 متر در محدوده شهرستان تبريز، بخش اسکو، دهستان سهند ودر  33 کيلومتری جنوب مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه، جنوب شرقی –  شمال غربی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول   14    46  و عرض  48     37    می باشد.

 

گونیGÜNEY    

 

اين کوه با ارتفاع 1700 متر در محدوده شهرستان تبريز، بخش مرکزی، دهستان ميدان چای ودر  12 کيلومتری جنوب غربی مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه، جنوب غربی –  شمال شرقی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول   28    46  و عرض  03    38    می باشد.

رودخانه هناآباد آبادیهای کند رود از دامنه های جنوبی اين کوه میگذرد.

 

گونیGÜNEY   

 

اين کوه با ارتفاع 1500 متر در محدوده شهرستان تبريز، بخش آذرشهر، دهستان شيرامين ودر  38 کيلومتری جنوب غربی مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه، شرقی –غربی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول 30  52    45  و عرض  36     37    می باشد.

کوه در شمال آبادی سيلاب واقع شده است.

 

مجل جنتMOGEL JANNAT    

 

اين کوه با ارتفاع 2442 متر در محدوده شهرستان تبريز، بخش مرکزی، دهستان اسپران ودر  30 کيلومتری شمال مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه، جنوب شرقی –  شمال غربی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول   23    46  و عرض  06     37    می باشد.

 

ميشو داغMISHÜ DAGH      

 

 

اين کوه با ارتفاع 2982 متر در محدوده شهرستان مرند، بخش مرکزی، دهستان ميشاب شمالی ودر  17 کيلومتری جنبو غربی شهرستان مرند واقع شده است.

جهت کوه، جنوب غربی –  شمال شرقی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول   38   30      45  و عرض  20     38    می باشد.

 

 

 ناخير داغیNAKHI DAGHI    

 

اين کوه با ارتفاع 2800 متر در محدوده شهرستان تبريز، بخش مرکزی، دهستان ميدان چای ودر  36 کيلومتری جنوب شرقی مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه، جنوب شرقی –  شمال غربی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول   25    46  و عرض30  46     37    می باشد.

رودخانه باغچه دره سی و بارالی چای به ترتيب از غرب و شرق اين کوه می گذرد.

 

نوغور داغی NUGHUR  DAGHI   

 

اين کوه با ارتفاع 3130 متر در محدوده شهرستان تبريز، بخش اسکو، دهستان سهند ودر  33 کيلومتری جنوب مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه، جنوب شرقی –  شمال غربی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول   17    46  و عرض  47     37    می باشد.

 

 

ورژان VARZHN   

 

اين کوه با ارتفاع 1500 متر در محدوده شهرستان تبريز، بخش آذرشهر، دهستان قاضی جهان ودر  39 کيلومتری جنوب غربی مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه، شمال شرقی – جنوب غربی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول 03    46  و عرض  45     37    می باشد.

 

هاچا داغ       HACHADAGh 

 

اين کوه با ارتفاع 3130 متر در محدوده شهرستان تبريز، بخش اسکو، دهستان سهند ودر  33 کيلومتری جنوب شرقی مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه، شمال شرقی – جنوب  غربی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول   22    46  و عرض  47     37    می باشد.

 

يانيخ داغی YANIKH DAGHI  

 

اين کوه با ارتفاع 3051 متر در محدوده شهرستان تبريز، بخش مرکزی، دهستان ميدان چای ودر  36 کيلومتری جنوب شرقی مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه، شرقی –  غربی بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول   26    46  و عرض  47     37    می باشد.

 

يکه داغ YekkEH  DAGH    

 

ين کوه با ارتفاع 1800 متر در محدوده شهرستان تبريز، بخش آذرشهر، دهستان قبله داغی ودر  64 کيلومتری جنوب غربی مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه، شمال شرقی– جنوب غربی  بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول     56   45  و عرض 37     37    می باشد.

 

يلی قيه      YELI QAYAI      

 

ا ين کوه با ارتفاع 2630 متر در محدوده شهرستان تبريز، بخش آذرشهر، دهستان قبله داغی ودر  65 کيلومتری جنوب غربی مرکز شهرستان تبريز واقع شده است.

جهت کوه، جنوب غربی– شمال شرقی  بوده و مختصات جغرافيایی قله آن بطول 03    46  و عرض  30    37      37    می باشد.

 

 

برگرفته از   فرهنگ جغرافيايی کوهای کشو

جلد اول  بخش آذربايجانشرقی

چاپ اول      سال   1379

سازمان جغرافيايی

وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح ايران