استاد هريسی

قطب‌الدين‌ والا قطاب‌ سلطان‌ ميرحيدر تونی‌

 

 

 

قطب‌الدين‌ والا قطاب‌ سلطان‌ ميرحيدر تونی‌

حضرت‌ قطب‌الدين‌ سلطان‌ مير حيدرتونی مؤسس‌سلسلة‌ جليله‌ (حيدري‌) جليل‌القدر و شريف‌النسب‌ ومبارك‌الاسم‌، موحد، عارف‌ رباني‌، شيعی اثنی عشري‌،از ستارگان‌ درخشان‌ آسمان‌ عرفان‌ ساحت‌ مقدس‌ تبريزمدفون‌ در تكية‌ خودش‌ يعنی در (حيدر تكيه‌سي‌) فعلي‌تبريز از احفاد عبدالله‌ بن‌ حضرت‌ موسي‌بن‌ جعفرعليهما سلام‌ مي‌باشد. با سر شوريده‌ و خاطر سودائی درسير سلوك‌ عرفان‌ مراحل‌ و مدارج‌ و منازل‌ مقالات‌ وحالات‌ را پشت‌سر نهاده‌ و فحوای اين‌ بيت‌ اعراف‌العارفين‌ والمشتاقين‌ و الواصلين‌ فضولی كبير (منم‌شمع‌ وصاله‌ يانديران‌ پروانه‌ تك‌جانين‌ فنای مطلقيم‌جانانيله‌ بزم‌ وصلايمدير) در سيرت‌ ايشان‌ مصداق‌ پيدانموده‌ و از شرب‌ صهبای قنينة‌ وصال‌ مدهوش‌ گرديده‌است‌ اين‌ عارف‌ ربانی مؤسس‌ سلسلة‌ حيدری در تبريزاست‌. در شرح‌ فصوص‌ مجالس‌ المؤمنين‌ (سيد حيدرعبيدلي‌) از روضات‌الجنات‌ نقل‌ نموده‌ كه‌ آهن‌ در دست‌قطب‌الدين‌ حيدر همچون‌ موم‌ نرم‌ مي‌گرديد و ظهوركشف‌ كرامات‌ ديگر را نيز اشاره‌ رفته‌ است‌ (الله‌ عليم‌بالصواب‌) ديوان‌ خطی اين‌ عارف‌ ربانی در كتابخانه‌مدرسة‌ سپهسار طهران‌ مقيد به‌ شماره‌ 248 نگهداري‌مي‌شود.

قطب‌العارفين‌ فريدالدين‌ شيح‌ عطای مشرف‌ حضورقطب‌الدين‌ حيدر شده‌ و مجذوباً بر سجايايش‌ (حيدري‌نامه‌) را به‌ نام‌ او مرقوم‌ داشته‌ است‌ چنانچه‌ اشارت‌ رفت‌اكثر تذكره‌ نويسان‌ او را موسس‌ سلسلة‌ حيدری شناخته‌و نوشته‌اند خانقاه‌ قطب‌الدين‌ حيدری و مقبره‌اش‌ درتبريز در جهت‌ مغرب‌ مقبرة‌الشعرا و ضلع‌ شمالی مهران‌رود (حيدر تكيه‌سي‌) قرار دارد چنين‌ نوشته‌اندخانقاهش‌ از عظمت‌ چشم‌گير برخوردار است‌ در اطرافش‌مسجد و كاروانسراهای متعدد و عمارات‌ مختلف‌احداث‌ شده‌ به‌ طوريكه‌ از پررونق‌ترين‌ محلات‌ تبريزمحسوب‌ گرديده‌ است‌ از اهالی تبريز به‌ جای خود ازايالات‌ و ولايات‌ و مدائن‌ علي‌الخصوص‌ از كشورعثمانلو صوفيان‌ و دراويش‌ بر اين‌ منطقه‌ رهسپار شده‌و همواره‌ در خانقاه‌ به‌ ذكر اوراد و مشغول‌ انجام‌رسومات‌ گوناگون‌ مي‌گرديدند كثرت‌ مسافرتها و تجمع‌جماعات‌ در اين‌ خانقاه‌ و محله‌ رونقی به‌ وجود مي‌آوردكه‌ آوازه‌اش‌ را به‌ اقصا نقاط‌ منطقه‌ مي‌رساندقطب‌الدين‌ شيخ‌ حيدر قبل‌ از ظهور سلسلة‌ صفوی درتبريز مروّج‌ مذهب‌ حقه‌ جعفری بوده‌ بدون‌ اينكه‌ با اهل‌جماعت‌ استطكاكی داشته‌ باشد. و نفاقی مشاهده‌ شود بررونقش‌ افزوده‌ بود و نور آرامش‌ در جوامع‌ دم‌ از تجلي‌مي‌زد بعدها نزاع‌ حيدر نعمتی را تفتن‌ صفويها به‌ وجودمي‌آورد خانقاه‌ شيخ‌ حيدر در تكية‌ حيدر همچنان‌ رونق‌به‌ سزا داشت‌ تا سگ‌ آستان‌، خلد آشيان‌، جنت‌ مكان‌ به‌سال‌ 1017 قمری به‌ تبريز وارد مي‌شود و روی سلطان‌مراد عثمانی مخرب‌ تبريز را سفيد مي‌گرداند مشاهده‌مي‌نمايد كه‌ رونق‌ بازار سلسلة‌ حيدری سلسلة‌ صفوي‌را تحت‌الشعاع‌ خود قرار داده‌ آتش‌ حقه‌ و كينه‌اش‌شعله‌ور مي‌گردد شاه‌ عباسی كه‌ حين‌ كشت‌ و كشتارهاي‌دسته‌ جمعی حتی آغشته‌ ساختن‌ انگشتانش‌ به‌ خون‌پسرانش‌ بر روی رعايت‌ احكام‌ شريعت‌ مطرح‌ نبودمي‌گويد در تكية‌ حيدر اعمال‌ خلاف‌ شرع‌ به‌ وقوع‌مي‌پيوندد و فحشاء و منكر متداول‌ گرديده‌ است‌ واضافه‌ مي‌نمايد (دوز آدام‌ حيدر تكيه‌سينده‌ نه‌غيرير) وفرمان‌ مي‌دهد اين‌ محله‌ پررونق‌ و خانقاه‌ كه‌ رونق‌ وعظمتش‌ وجهه‌يی بر تبريز بخشيده‌ بود با خاك‌ يكسان‌گردد قطب‌الدين‌ حيدر 618 قمريده‌ او دنيايه‌ كؤچون‌چاتيب‌ الان‌ قبری حيدر تكيه‌سي‌نين‌ مسجيدينين‌جنبينده‌دير

برگرفته از:http://www.shamsorg.com/

 

 

 

برگشت به ليست