ابوبکرابن اسماعيل سله باف تبريزی

ابولحسن ميرزا(شيخ الرئيس)

احمد بيک اختر

اسگندر ميرزا

افشارعسگرخان

بابا فرج تبريزی

باباحسن ولی سرخابی

براهالدين قاطع تبريزی

برهان قاطع تبريزی

بهاءالد ين يقوب تبريزی

بهزاد کمال تبريزی

تاثير تبريزی

ثقته الاسلام ميرزا شفيع

جويا

حجته الاسلام ميرزااسماعيل

حجته الاسلام ميرزاحسين

حسن بلغاری

حسن دائی اوغلی

حشری

حشمت الدوله والاتبار

حكيم‌ قطران‌ تبريزی‌

حکمت دکتر مهدی خان

خاقانی

خان خان بصيرالسلطنه

خداد خان د نبلی بيگلربيگی

خواجه عبدالرحيم اژآبادی

خواجه محمد کججانی

دانش تبريزی ميرزا فتحعلی خان

دانش تبريزی نجفقلی خان

دنبلی جعفر قلی خان

دنبلی نجفقلی خان

دنبلی نظام الدوله حسينقلی خان

راجی  تبريزی

‌رضی ميرزا محمد

زلالی تبريزی

زينب پاشا

سالم تبريزی

سعدالدوله جواد خان

سلطان علی خان

سلطان محمد تبريزی

سلطان‌ ميرحيدر تونی

شرف  تبريزی

شمس تبريزی

شيخ ابوبکربن اسماعيل سله باف

شيخ الاسلام ميرزا علی اصغر

شيخ‌ فضل‌الله‌ نعيمی

صائب تبريزی

صادق بيک افشار

صاين الدين يحيی

طاهری تبريزی(نجمالدين زرکوب)

طباطبائی ميرزاکاظم

عباس ميرزا(نايب سلطنه)

عسکر خان

غفار تبريزی

فتاح

قائم مقام عبدالرحيم

قطران تبريزی

کازپت درمگرچيان

کجج

لعلی تبريزی

مجتهد ميرزا جواد

مجتهد ميرزا لطفعلی

مجتهد ميرزااحمد

مجتهدی تبريزی ميرزا رضا

محمد اسماعيل (مغازه)

محمد حسن خان ترکی

محمد خان بيکلر بيکی

محمد طاهر ميرزا

محمد کاظم ملک التجار

مرتضوی ميراحمد

مستشارالدوله يوسف خان

مشرقی تبريزی

معين الدين محمدبن رمضان

مفاخرالملک

مفتون  نجفقلی خان

منشی تبريزی ميرزاصادق

مهندس تبريزی ميرزا رضا

مولانا ‌ شمس‌الدين‌ محمد مغربی

مولانا همام‌ تبريزی

مير فتاح

ميرزا ابولحسن شمس العلماء

ميرزا آقا تبريزی

ميرزا لطفعلی

ميرزاحسين

نادر ميرزا

ناصرالدين شاه

وکيل الملک ميرزااسداله خان