استاد هريسی

شيخ‌ فضل‌الله‌ نعيمی عارف‌ توانای حروفی

 

 

استاد هريسی

شيخ‌ فضل‌الله‌ نعيمی عارف‌ توانای حروفی

شيخ‌ سيد فضل‌الله‌ نعيمی عارف‌ حروفی و حكيمي‌است‌ كه‌ از نوابغ‌ عالم‌ محسوب‌ مي‌شود در علوم‌ ظاهري‌و باطنی و معقول‌ و منقول‌ و اسماء و اعداد و حروف‌ وجفر متبحر بوده‌ علی عهدة‌الراوی صاحب‌ كرامات‌ وعلوم‌ غريبه‌ نيز بوده‌ است‌ ابن‌ حجر عسقلانی متوفّاي‌852 هجری در كتاب‌ الانباء خود نقل‌ نموده‌ كه‌ فضل‌ الله‌بن‌ ابی محمد تبريزی از اهل‌ بدعت‌ و ملحد متزهد بودبه‌ قوت‌ لايموت‌ و لباس‌ مرقع‌ قناعت‌ داشت‌ اخيراً ملت‌حروفيه‌ را اختراع‌ كرد و حروفات‌ را عين‌ آدميين‌مي‌پنداشت‌ عسقلانی و عده‌يی كه‌ نعيمی را مبدع‌ ملت‌حروفيه‌ دانسته‌اند اشتباه‌ است‌ او فلسفة‌ حروفی را به‌شكل‌ مكتب‌ درآورده‌ قرنها پيش‌ از او صحبت‌ از حروف‌درميان‌ بوده‌ است‌ امام‌ احمد غزالی متوفای 520 هجري‌قمری از اين‌ علم‌ يعنی علم‌ حروف‌ اطلاعاتی داشته‌ است‌اقوال‌ متفاوت‌ است‌ ولی آنچه‌ مسلم‌ است‌ شيخ‌ فضل‌الله‌نعيمی به‌ سال‌ 719 هجری قمری در تبريز چشم‌ به‌ جهان‌گشوده‌ و به‌ سير و سياحت‌ در بلاد پرداخته‌ و مؤسس‌مكتب‌ حروفيون‌ در تبريز گرديده‌ و از شعر و شاعري‌بهره‌ وافر داشته‌ انصاف‌ نيست‌ كه‌ اين‌ غزل‌ او را ننوشته‌بگذرم‌.

وجودم‌ زمانی كه‌ پيدا نبودبه‌ جز مظهر حق‌ تعالی نبود

به‌ مصر وجود آن‌ زمان‌ آمدم‌كه‌ با يوسف‌ جان‌ زليخا نبود

فرشته‌ مرا سجده‌ آن‌ روز كردكه‌ با آدم‌ اين‌ خواجه‌ حوّا نبود

در آن‌ دم‌ دم‌ از زندگی ميزدم‌كه‌ در نفس‌ مريم‌ مسيحا نبود

سخن‌ گفت‌ موسی ما با خدازمانی كه‌ گوينده‌ پيدا نبود

چرا ديده‌ام‌ نقش‌ اشياء در اوچو در ذات‌ او نقش‌ اشيا نبود

خدا را از آن‌ مي‌پرستد خداكه‌ علم‌ پرستيدن‌ از ما نبود

از مصنفات‌ مرموز، (جاودان‌ صغير) و (جاودان‌ كبير) رامؤلف‌ شيخ‌ نعيمی مي‌باشد جاودان‌ كبير در ميان‌حروفيون‌ مورد استفاده‌ است‌ نرم‌نامه‌ و محبت‌نامه‌ را اونوشته‌ است‌ نعيمی امير تيمور را كه‌ در همه‌ علم‌ متبحّربود به‌ قبول‌ بدعتهای خود دعوت‌ كرد امير تصميم‌ برقتلش‌ گرفت‌ نعيمی به‌ سومين‌ پسر او ميرانشاه‌ پناهنده‌شد ولی قصد پدرش‌ را دربارة‌ او فهميد و به‌ سال‌ 798در نخجوان‌ به‌ قتل‌ رسانيد گفته‌اند به‌ سال‌ 804 هم‌جسدش‌ را به‌ آتش‌ كشيدند اندكی بعد زن‌ نعيمی درتبريز قيام‌ كرد و با كشته‌ شدنش‌ در دست‌ ميرانشاه‌قيامش‌ خنثی گرديد. در مكتب‌ فلسفی حروفيون‌ حروف‌سالاری مطرح‌ است‌ مدعی هستند كه‌ خالق‌ كل‌ كاينات‌كلمه‌ (كن‌) است‌ كن‌ ادا، شد منتهی بر (فيكون‌) گرديدحكما در خلقت‌ بر تقدم‌ عقل‌ عاشر، عرفا بر تقدم‌ عقل‌اول‌ معتقدانند حروفيون‌ اعتقاد بر سبقت‌ حروف‌ درخلقت‌ دارند و مي‌گويند حروف‌ قبل‌ از حدوث‌ عالم‌ واشياء موجود بوده‌اند و حدوث‌ اشياء را حادث‌ كلمة‌ (كن‌)است‌ ذات‌ و ظل‌ را مورد تمثيل‌ قرار داده‌ گفته‌اند رابطه‌(كن‌) با (اشيا) مانند رابطة‌ ذات‌ و ظل‌ مي‌باشد و دوام‌ظل‌ بر بقای ذات‌ بستگی دارد بعد از فضل‌ الله‌ نعيمي‌بحث‌ و كتابت‌ در مورد علم‌ نقطه‌ از طرف‌ پيروانش‌ سبب‌قتل‌ عام‌ ايشان‌ گرديد.

 

برگرفته از:http://www.shamsorg.com/

 

 

 

برگشت به ليست