حاج ميرزاعبدالکريم

 

حاج ميرزاعبدالکريم امام جمعه تبريز و پسر حاج ميرزا عبدالرحيم پسر حاج ميرزا احمد مجتهد1 که از علما و ملاکين مستبد آذربايجان و با محمد علی ميرزای وليعهد خيلی مربوط بود و همه وقت شريک استبداد او بوده و در سال 1324ق. در يک غوغای عام ملی از شهر اخراج شد و در قريه قزلچه ميدان در نزديک تبريز که از الاک خودش بود رفته در آنجا ماند و در جمادی الثانی 1336ق. که مصادف با نوروز بود او را با پسرش بيوک آقا کشتند.

1

 

شرح حال رجال ايران

نگارش مهدی بامداد

جلد پنجم ص .  275

چاپ چهارم سال 1371

انتشارت زوٌار

 

 


برگشت به ليست