ادهم ، دکتر عباس

 

ادهم ، دکتر عباس : ملقب به اعلم الملک، فرزند لقمان الممالک تبريزي، مؤسس مدرسه لقمانيه تبريز، متولد 1259. وی تحصيلکرده رشته پزشکی در پاريس بود. بعد از مراجعت به ايران مدتی به کار طبابت مشغول بود. در جوانی در دربار قاجاريه طبيب مخصوص بود. بعدها رئيس معارف آذربايجان شد. بعد از کودتای 1299 به تهران آمد و به استادی دانشگاه تهران انتخاب گرديد. در کابينه عبدالحسين هژير وزير بهداری شد. در ترميم کابينه ساعد در 1327 همين سمت را داشت. در اواخر عمر رياست جمعيت آذربايجانی ها را در تهران به عهده داشت. در 1344 در 85 سالگی درگذشت.

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد اول

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 


برگشت به ليست