ادهم ، دکتر حسن

 

ادهم ، دکتر حسن: معروف به حکيم الدوله، فرزند لقمان الممالک تبريزی از اهالی آذربايجان، متولد 1263 تحصيلات پزشکی خود را در اروپا انجام داد و پس از مراجعت به ايران، چندی در تبريز به کار طبابت اشتغال داشت . سپس به معلمی طب در دارالفنون انتخاب گرديد. در 1300 در کابينه قوم السلطنه به عنوان وزير صحيه و امور خيريه منصوب شد و سه ماه در اين سمت باقی بود که وزارتخانه منحل گرديد. پس از تشکيل دانشکده پزشکی دانشگاه تهران به استادی آن دانشکده انتخاب شد. ضمنا در کنار کار پزشکی به کارهای اجتماعی اشتغال داشت. چندسالی رياست انجمن بلديه، انجمن شهر فعلي، بر عهده او قرار گرفت. از دوره نهم تا پايان دوره سيزدهم وکيل تهران در مجلس شورا بود. در 1330 در کابينه دکتر مصدق وزير بهداری شد و در ترميم کابينه به وزارت مشاور منسوب گرديد. در 1336 وفات يافت و در مقبره خانوادگی در گورستان ظهيرالدوله مدفون گرديد.

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد اول

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 


برگشت به ليست