ادهم ، دکتر صالح

 

ادهم ، دکتر صالح : ملقب به حشمت السلطنه فرزند لقمان الممالک تبريزی در 1268 ش در تبريز متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتی عازم اروپا شد و در فرانسه علم حقوق تحصيل کرد و درجه دکترا گرفت. پس از ورود به ايران به دربار سلطان احمدشاه وارد شد و از محارم و نزديکان او گرديد. مدت ها رياست دفتر مخصوص سلطان احمدشاه را اداره می کرد. پس از خلع قاجاريه به اروپا رفت و تا آخرين دقايق حيات احمدشاه او را ترک نکرد. پس از درگذشت شاه قاجار، به ايران بازگشت. چندی در دانشکده حقوق به تدريس اشتغال ورزيد ولی از قبول هر نوع شغل دولتی اعراض نمود. در آن ايام برادران وی طبيب مخصوص شاه بودند و امکان همه گونه کمک و مساعدت را نسبت به برادر خود داشتند ولی زير بار نرفت. وفات وی در 1330 اتفاق افتاد و در جوار ظهيرالدوله مدفون شد.

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد اول

      نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 

 

برگشت به ليست