عدل ، احمدحسين

 

عدل ، احمدحسين : در 1277ش در تبريز تولد يافت. پدرش مسعود عدل الملک از اعيان و مالکين آذربايجان بود و چندی روزنامه ناصری را در تبريز انتشار می داد. پس از انجام تحصيلات مقدماتی در مدارس تبريز، برای ادامه تحصيل عازم فرانسه شد. دوره متوسطه را در پاريس طی کرد و وارد دانشکده کشاورزی شد و درجه ليسانس گرفت. چندی در فرانسه به شغل دبيری اشتغال داشت تا اينکه در 1301 به ايران بازگشت و در وزارت فوائد عامه و تجارت استخدام شد و به تأسيس مدرسه کشاورزی پرداخت و مدير و استاد مدرسه مزبور شد. اين مدرسه بعدا دانشکده کشاورزی شد .

در 1309 وزارت فوائد عامه به سه اداره کل تقسيم شد، يکی از ادارت اداره کل کشاورزی بود که احمدحسين عدل به معاونت آن اداره انتخاب شد. در 1316 به کفالت اداره مزبور تعيين گرديد. دو سال در سمت مزبور باقی بود تا اينکه از کار دولت کنار رفت و به شغل تجارت پرداخت.

در اسفند 1320 در کابينه علی سهيلی به وزارت کشاورزی که بيش از چند ماه از تأسيس آن نمی گذشت تعيين گرديد و در کابينه بعدی که رياست آن را احمد قوام داشت، همچنين وزير کشاورزی بود.

در 1324 در دولت ابراهيم حکيمی ، وزير کشاورزی شد و در کابينه احمد قوام در 1326 در سه ترميم کابينه، وزير کشاورزی بود. پس از سقوط کابينه، به رياست شورای عالی برنامه هفت ساله منصوب شد و چندی نيز مديرعامل سازمان برنامه بود. در 1332 در کابينه سپهبد زاهدی به وزارت کشاورزی منصوب گرديد و تا پايان دولت مزبود که يکسال و نيم طول کشيد، مقام وزارت داشت.

عدل پس از سقوط دولت زاهدی به بخش خصوصی رفت و در اصفهان مديريت کارخانه بافندگی و ريسندگی ريسباف را عهده دار گرديد. پس از مدتی رياست کارخانه ريسندگی و بافندگی زاينده رود را به عهده گرفت و در اين سمت رياست سنديکای صنايع اصفهان نيز به او واگذار شد.

در 1341 هنگامی که با اتومبيل خود از اصفهان عازم تهران بود ، در بين راه با کاميون تصادف نمود، خود و فرزندش کشته شدند.

عدل يکی ا زبنيان گذاران کشاورزی جديد ايران است. گذشته  از تأسيس دانشکده کشاورزی کرج، سالهای طولانی در آن دانشکده تدريس ميکرد و مقالات تحقيقی زيادی در جرايد درباره کشاورزی انتشار داد.

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد دوم ص.  993

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 برگشت به ليست