عدل ، مهندس مجيد

 

عدل ، مهندس مجيد : فرزند مسعود عدل از مالکين عمده آذربايجان ، در 1290 تولد يافت . تحصيلات ابتدايی و متوسطه را در تبريز به اتمام رسانيد و برای ادامه تحصيلات به اروپا رفت و در رشته کشاورزی تحصيل نمود و درجه مهندسی دريافت کرد . پس از بازگشت به ايران وارد وزارت کشاورزی شد و مشاغل مختلفی را احراز نمود از جمله چندی مدير عامل سازمان جنگل بلنی کل کشور بود و در دوره ببيست و يکم مجلس شورای ملی از منطقه گرمی و مغان به وکالت انتخاب گرديد و در اواخر دوره مزبور ( 1346 ) به بيماری سکته درگذشت .

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد دوم ص.  997

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 


برگشت به ليست