عدل طباطبائی ، عبد الرضا

 

عدل طباطبائی ، عبد الرضا : فرزند عباسقلی عدل طباطبائی ، در 1303 در تبريز تولد يافت . پس از اتمام تحصيلات ابتدايی و متوسطه وارد دانشکده حقوق تهران شد  و ليسانس در رشته اقتصاد گرفت و برای ادامه تحصيل به اروپا رفت و در پاريس درجه دکترای دولتی در رشته اقتصاد اخذ نمود و در 1337 به عنوان دانشيار در دانشکده حقوق و علئم سياسی و اقتصاد مشغول کار شد ، بعد استاد گرديد. در انتخابات دوره  بيست و يکم با حمايت حسن علی منصور ، چون عضو گروه مترقی بود ، به وکالت مجلس شورای ملی انتخاب گرديد . بعد پروانه وکالتن دادکستری گرفت و به شغل آزاد پرداخت . در 1353 امتياز تاسيس يک دانشگاه در بابلسر به او داده شد که به نام مدرسه عالی مديريت شروع بکار کرد .

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد دوم ص.    999

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 


برگشت به ليست