عدل طباطبائی ، مرتضی

 

عدل طباطبائی ، مرتضی : در 1287 متولد شد از دانشگاه تهران ليسانس حقوق گرفت . چندی در شرکت سهامی کل ساختمان ايران و مدتی در وزارت صناعت و معادن مشغول کار بود . در سال 1323 به استخدام در وزارت امور خارجه در آمد و مشاغلی را تدريجا طی کرد مانند معاونت اداره          اقتصاديات ، معاونت تشريفات ، دبير اول سفارت ايران در واتيکان و سرانجام رايزن سفارت ايران در واتيکان شد و بعد بع رايزنی سفارت ايران در ايتاليا منصوب گرديد . مدتی هم با سمت وزير مختاری رئيس اداره پنجم سياسی بود تا به رياست اداره کل تشريفات وزارت امور خارجه منصوب گرديد. مرتضی عدل طباطبائی ابتدا سفير کبير ايران در سنگال شد و بعد به مقام سفارت در سوئد رسيد و سرانجام در سمت سفيرکبير ايران در آرژانتين بازنشته شد .

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد دوم ص.  999

نشر گفتار باهمکاری نشر علم


برگشت به ليست