امين ، حسين

 

امين ، حسين : مهندس حسين امين فرزند ميرزا شفيع امين التجار تبريزی در 1264 در تبريز متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتی به سويس اعزام شد و مدت ها در آنجا به تحصيل معدن و صنايع پرداخت و درجه مهندسی گرفت. پس از ختم تحصيلات چندی در تهران در وزارت فوائد عامه اشتغال داشت تا سرانجام اداره کل صناعت مستقلا تشکيل شد و مهندس امين در رأس آن قرار گرفت و سالی چند صنايع ايران را هدايت می کرد. بعد به شهرداری تهران انتقال يافت و مشاور کل امور شهرداری شد. مردی متدين و مطيع بود. در دوره رضاشاه از مقامات انگشت شماری بود که ريش خود را حفظ کرد.

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد اول

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 

 

برگشت به ليست