امين ، سرلشکر محمود

 

امين ، سرلشکر محمود : قزاق، نظامي، فرمانده لايق، افسر کاردان، متولد 1271، فرزند امين التجار تبريزي. تحصيلات خود را در استانبول در رشته توپخانه انجام داد. در 1292 فارغ التحصيل شد، به خدمت ارتش درآمد و تا درجه سروانی ارتقاء مقام يافت. در 1299 از ارتش ترکيه استعفاء و به ايران بازگشت و با درجه ستوان سومی در آترياد قزاق تبريز استخدام شد. بر اثر نشان دادن رشادت در مأموريت ها به سرعت مراحل ترقی را شيمود، به طوری که پس از 8 سال خدمت در ارتش به درجه سرهنگی رسيد و در 1314 درجه سرتيپی و در دی ماه 1320 درجه سرلشکری گرفت. در طول خدمت در ارتش مقامات مهمی را طی کرد. مدتی فرمانده قوای کردستان، فرمانده لشکر مکران، فرمانده نظامی سنندج و سرانجام فرمانده لشکر کردستان گرديد. در بهمن ماه 1320 در جريان سرکوبی اشرار کردستان به قتل رسيد.

او افسری تحصيلکرده و دانشگاه ديده بود. به زبان های خارجی آشنائی کامل داشت. در غالب جنگ های داخلی شرکت می نمود. يکی ا کارشناسان توپخانه ارتش ايران محسوب می شد.

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد اول

نشر گفتار باهمکاری نشر علم


برگشت به ليست