امين ، دکتر رفيع

 

امين ، دکتر رفيع :دکتر رفيع امين فرزند حاج ميرزا شفيع امين التجار تبريزی در 1250 در تبريز متولد شد. ميرزا شفيع از تجار معتبر و سرشناس آذربايجان بود و قريب نيم قرن پيش از اصفهان به تبريز آمد. وی مردی معرف پرور و فرهنگ دوست بود. در تربيت فرزندان خود تلاش زيادی نمود و همه آنها را به اروپا فرستاد. رفيع تحصيلات مقدماتی را در تبريز و تحصيلات متوسطه و عالی را در بيروت و سويس به اتمام رسانيد و درجه دکترا در رشته پزشکی گرفت. پس از مراجعت به ايران مدتی در تبريز به معالجه بيماران پرداخت. در دوره ششم مجلس شورای ملی به جای عمويش ميرزا محسن معتمدالتجار که از مخالفين سرسخت سردارسپه بود به وکالت از طرف مردم تبريز انتخاب شد. پس از پايان دوره دوساله مجلس بنا به تقاضای مردم آذربايجان از نمايندگی صرفنظر نمود و در تبريز به معالجه بيماران پرداخت و تا پايان عمر در کار پزشکی تلاش می کرد. مردی مطلع، مردم دوست و متدين بود.

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد اول

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 

برگشت به ليست