امين ، دکتر شفيع

 

امين ، دکتر شفيع : فرزند ميرزا محسن خان معتمدالتجار تبريزی و داماد دکتر اعلم الملک ادهم، متولد 1291 در تبريز. تحصيلات مقدماتی و متوسطه را در تبريز انجام داد. برای ادامه تحصيل و گرفتن درجه دکترا در پزشکی به ايران آمد. در تبريز به مداوای بيماران پرداخت. پس از تشکيل دانشگاه آذربايجان به همکاری دعوت شد و به مقام استادی و معاونت و رياست دانشکده پزشکی و دانشگاه تبريز رسيد. چندی هم رياست چند بيمارستان را تصدی می کرد. با حسن خلق و رفتار پسنديده تدريجا در تبريز نفوذی پيدا کرد و خود را کانديدای انتخابات مجلس شورای ملی نمود. در دوره نوزدهم از تبريز به وکالت انتخاب شد. در ادوار بعد يعنی دوره های بيستم، بيست و يکم، بيست و دوم و بيست و سوم همچنان کرسی وکالت را حفظ نمود. چندی هم نايب رئيس بود. به محض ورود به مجلس کار طبابت را کنار گذاشت و به ساير کارهايی که غالبا وکلای مجلس به آنها می پرداختند، مشغول شد. چون مردی ساکت و مبادی آداب بود و در مجلس نيز هميشه به لوايح دولت رأی می داد، در مجلس و در دولت او را احترام می گذاشتند، ولی به تدريج وجهه ای را که بر اثر سال ها کار طبابت و تدريس در دانشگاه و سلوک خوب با مردم تبريز يافته بود، از دست داد و مردم آن شهر به چشم وکيل تحميلی دولت به او نگاه کردند. در سال 1373 درگذشت.

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد اول

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 

 

برگشت به ليست