اميرپرويز ، اميرحسين

 

اميرپرويز ، اميرحسين: فرزند سرتيپ اميرپرويز افسر ژاندارمري، متولد 1302 تبريز. پس از انجام تحصيلات مقدماتی و متوسطه وارد دانشکده کشاورزی کرج شد و درجه ليسانس کشاورزی گرفت. بعد عازم آمريکا شد و در رشته کشاورزی از دانشگاه ميشگان درجه مهندسی دريافت نمود. خدمات اداری خود را در وزارت کشاورزی آغاز کرد و تمام مراحل اداری را در آن وزارتخانه پيمود. سالها در سمت معاونت فنی وزارت کشاورزی قرار داشت. در 1353 به استانداری همدان منصوب شد. چند ماهی بيش در آن سمت نبود که به استانداری لرستان و سپس کرمانشاه رفت. در نيمه دوم 1357 قريب دوماه مسئول وزارت کشاورزی شد. او مردی تحصيلکرده، درستکار، کم اثر، بی تهور، رند و دهن بين بود. در جوانی در احزاب تندرو عضويت داشت.

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد اول

      نشر گفتار باهمکاری نشر علم


برگشت به ليست