آراسته ، نادر

 

آراسته ، نادر: در 1266 در تبريز بدنيا آمد و پس از تحصيلات مقدماتی برای ادامه تحصيل به روسيه رفت و از دانشکده حقوق پطرزبورغ درجه ليسانس گرفت. در 1278 داخل وزارت خارجه شد و در دفتر وزارتخانه مترجم زبان روسی بود. بعدا به چند مأموريت رفت و سرانجام سرکنسول ايران در تاشکند گرديد. بعد از کودتای 1299 رياست اداره عثمانی و شوروی بدو محول گشت و مدتی نيز مستشاری سفارت ايران در لندن را اداره می کرد. بعد وزيرمختار در امريکای جنوبی و شيلی شد. در 1309 به حکمرانی خوزستان برگزيده شد و دو سال در آن سمت باقی ماند. به هنگام حکمرانی در خوزستان رضاشاه از آن منطقه بازديد کرد و از او تقدير به عمل آورد. آراسته از محبت شاه استفاده کرد و از هوای گرم خوزستان شکوه نمود، شاه دستور داد او را به نقطه سردسيری بفرستند. بالاخره به وزير مختاری ايران در لهستان منصوب شد. سپس وزيمختار در آمريکای جنوبی و لاتين بود. در اوايل جنگ بين الملل دوم وزير مختار ايران در برلن گرديد. در شهريور 1320 پس از قطع رابطه ايران و آلمان به تهران احضار شد و پس از مدتی کوتاه استاندار گيلان گرديد. سهام السلطان بيات وزارت پست و تلگراف و تلفن را بدو سپرد. در کابينه های کوتاه مدت حکيم الملک و صدرالاشرف وزير راه بود، سپس به استانداری اصفهان منصوب گرديد. دولت ها در آن تاريخ برای جلب رضايت متفقين که قوايشان در ايران بود افرادی را به عضويت کابينه ها در می آوردند که به يکی از سياست های سه کشور شوروی و انگليس و آمريکا وابسته بودند. آراسته به داشتن تمايل به سياست روس معروف بود و از اين نظر در همه کابينه ها به کار دعوت می شد. در 1327 يک بار ديگر در کابينه هژير به وزارت پست و تلگراف منصوب شد و در کابينه بعدی که به رياست محمد ساعد تشکيل يافت ابتدا وزير پست و تلگراف و بعد وزير راه شد. در اواخر 1327 با سمت سفارت ايران به مسکو رفت و قريب 5 سال در مأموريت باقی ماند. بعد از سفارت مسکو به چند مأموريت سياسی ديگر نيز اعزام گرديد. در 1353 در سن 85 سالگی درگذشت.

آراسته را از رجال آزموده، مطلع و در مسائل سياسی جهان صاحب نظر می دانند. نزديک به نيم قرن در وزارت خارجه در مشاغل گوناگون خدمت کرد. چه در زمان حيات و چه بعد از مرگش هيچ گونه نسبتی بدو داده نشده است. دختر داودخان مفتاح السلطنه را به زنی گرفت.

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلي

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  ص. 4

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 


برگشت به ليست