بيگلری ، سرتيپ حيدرقلی

 

بيگلری ، سرتيپ حيدرقلی : در 1285 در تبريز متولد شد. پدرش سرهنگ عباسقلی خان از افسران تحصيلکرده قزاقخانه بود. پس از انجام تحصيلات ابتدائی و متوسطه در 1302 وارد مدرسه نظام شد و در 1304 به درجه افسری نائل آمد و مأمور خدمت در لشکر آذربايجان گرديد. در 1305 در شورش فوج سلماس که منجر به کشته شدن سرهنگ ارفعی فرمانده فوج شد، بازپرس نظامی بود. بعد در غالب مأموريت های جنگی منطقه مشارکت داشت. در 1315 با درجه سرگردی فرمانده هنگ نادری لشکر دو تهران شد و در همين سمت دوره فرماندهی و دوره ستاد دانشگاه جنگ را گذرانيد و درجه سرهنگی گرفت. در وقايع شهريور 1320، تنها فرماندهی بود که سربازان هنگ خود را مرخص ننمود و تا دقايق آخر در پادگان عشرت آباد کوشش بسيار نمود. بعد از شهريور 1320 فرمانده تيپ پياده لشکر دوم شد و پس از چندی تيپ خود را به خراسان انتقال داد و با سمت فرمانده تيپ به ناامنی های منطقه خاتمه داده بعد به فرماندهی تيپ رضائيه منسوب شد و طغيان عشاير منطقه را فرونشاند. در 1323 معاونت فرماندهی لشکر خراسان به او محول شد. در خلع سلاح اکراد نواحی شمال خراسان کوشش کرد. چندی هم فرمانده تيپ مهاباد و معاون لشکر کردستان بود و بعد همين سمت را در فارس برعهده گرفت و در عمليات عليه بارزانی ها رشادت زيادی به خرج داد. در 1326 سرتيپ شد. ابتدا فرماندهی لشکر خراسان را به او سپردند و بعد فرمانده لشکر رضائيه شد و در خلال عمليات نظامی خود مدتی هم رياست ستاد بازرسی ناحيه پنج با او بود و مدتی کوتاه هم رئيس اداره راهنمائی و رانندگی گرديد. در 1360 درگذشت.

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد اول

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 

برگشت به ليست