بينا ، دکتر علی اکبر

 

بينا ، دکتر علی اکبر : فرزند مديرالسلطنه تبريزي، متولد 1285 در تبريز. در جوانی جزء محصلين دولتی به اروپا اعزام شد. در فرانسه درجه دکترا در تاريخ گرفت و به استادی دانشگاه برگزيده شد. مدتی ضمن استادي، معاون و رئيس دانشکده ادبيات بود. چند سالی نيز به رياست دانشگاه ملی رسيد و در ادوار هيجدهم و نوزدهم از تبريز به مجلس شورای ملی راه يافت. در دوره هفتم سنا، سناتور انتصابی تبريز شد. مدتی هم معاون فنی و حرفه ای وزارت فرهنگ بود. تأليفاتی دارد که تاريخ سياسی ايران از جمله آنهاست. در 1355 درگذشت. حين الفوت 70 سال داشت. از نظر هوش و استعداد و سواد در حد متوسط بود، ولی از زرنگی خاصی برخوردار بود. هميشه مصدر کار بود. از قبول مشاغل پرسروصدا احتراز می کرد. چند بار برای وزارت دعوت شد، ولی نپذيرفت. در مجلسين مداح دولت بود. از روزی که از اروپا بازگشت تا هنگام مرگ، بر اثر همين خصوصيات مصدر کار بود. هرگز منشأ خدمات مؤثری نشد و در مشاغل خود هيچ کار تازه و با اهميتی انجام نداد. او نمونه خوب کسانی بود که طرفدار وضع موجود بودند، از خود تصوير مبالغه آميزی در اذهان بوجود می آوردند و با زرنگی از زير بار هرگونه مسئوليتی شانه خالی می کردند.

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد اول

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 


برگشت به ليست