ديبا ، دكتر فريدون

 

ديبا ، دكتر فريدون : فرزند سرلشكر محسن ديبا، در 1299 در تبريز متولد شد. تحصيلات ابتدائی را در تبريز و تحصيلات متوسطه را در تهران باتمام رسانيد و وارد دانشكده حقوق و علوم سياسی شد و درجه ليسانس گرفت. در 1320 در وزارت دارائی استخدام شد و يك سال بعد به وزارت امور خارجه منتقل شد. در 1329 مأمور خدمت در ايتاليا شد. ابتدا دبير دوم و بعد دبير اول شد و در همان زمان از دانشگاه رم دكترای علوم سياسی دريافت كرد. پس از بازگشت از مأموريت رم، معاون اداره سوم سياسی شد. پس از چندی رياست اداره گذرنامه و رواديد و تابعيت را عهده دار گرديد و در 1336 رايزنی سفارت در واتكان را برعهده گرفت. ديبا مدتی مديركل وزارت امورخارجه بود تا سفيركبير ايران در سوريه شد. چندی سفير كبير ايران در لهستان و بعد سفير كبير ايران در بلژيك شد و آخرين سمت سياسی او در خارج از كشور، سفارت ايران در واتيكان بود.

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد دوم ص.   692

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 


برگشت به ليست