ديبا ، محمود

 

ديبا ، محمود : معروف به علاءالملك، فرزند ميرزاعلی اصغر مستوفي(نظام العلماء) اصلا از سادات طباطبائی تبريز می باشد. در جوانی داخل وزارت خارجه شد. تدريجا اين مشاغل را احراز نمود : نايب اول كنسولگری باكو، مأمور موقتی در لندن، كنسول حاجی طرخان، نيابت و مستشاری سفارت پطرزبورگ، سفيركبير ايران در عثماني، وزير معارف، وزير مختار روسيه و وزارت عدليه و معارف.

علاءالملك در سال 1304ش در سن 86 سالگی درگذشت. وی هنگامی كه سفير ايران در عثمانی بود موجبات تحويل آقاخان كرماني،شيخ احمد روحی و ميرزا احمدخان خبيرالملك را به ايران فراهم كرد. نامبردگان به محض ورود به تبريز، توسط محمدعلی ميرزا وليعهد مقتول می گردند. تفصيل اين داستان در غالب كتب تاريخی به طور مشروح نوشته شده است.

علاءالملك چندسالی هم والی كرمان و بلوچستان بود و گويا در آنجا خوب كار كرده است. مرحوم ناظم الاسلام كرمانی در كتاب تاريخ بيداری ايرانيان از وی به نيكی ياد كرده است

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد دوم ص.  693

نشر گفتار باهمکاری نشر علم.

 


برگشت به ليست