ديبا ، سرلشكر محسن

 

ديبا ، سرلشكر محسن : فرزند سيدمحمودخان علاءالملك، در حدود 1260 در تبريز متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتی برای ادامه تحصيل به روسيه رفت و وارد يكی از مدارس نظام گرديد. دوره متوسطه و عالی را در آنجا گذرانيد و به درجه افسری نائل آمد و خيلی سريع درجه سرهنگی گرفته رئيس شهربانی تبريز شد. پس از اتمام مأموريت شهربانی به قزاقخانه بازگشت و با درجه ميرپنجي، فرمانده توپخانه اترياد آذربايجان شد. در تركيبات جديد قشون متحدالشكل، با درجه سرهنگی به رياست ستاد لشكر آذربايجان منسوب شد و ساليانی چند در آن سمت بود. در 1313 به تهران منتقل گرديد و درجه سرتيپی گرفت و رئيس ركن دوم ستاد ارتش شد. بعد از شهريور 1320 رئيس توپخانه ارتش شد و پس از آن رياست اداره سررشته داری ارتش را عهده دار بود. در 1326 به درجه سرلشكری ارتقاء يافت و پس از مدت كوتاهی بازنشسته شد و در سال 1340 درگذشت.

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد دوم ص.

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 


برگشت به ليست