ديبا ، يحيی

 

ديبا ، يحيی : معروف به ناظم الدوله، فرزند ميرزا اسدالله خان ناظم الدوله آذربايجانی است كه از رجال تبريز بود و با شيخ محمد خيابانی دوستی و رفاقت نزديك داشت. با حاج مخبرالسلطنه هدايت كه چند بار به استانداری آذربايجان مأمور شده بود، مناسبات نزديكی بهم زده و در سفر و حضر وقت با او می گذرانيد. به همين سبب وقتی مخبرالسلطنه در سال 1306ش به نخست وزيری منسوب شد، او را به معاونت خود برگزيد و سال های متمادی در اين سمت بود. در نخست وزيری ذكاءالملك فروغی و محمود جو، اين سمت را حفظ نمود. ديبا، داماد ميرزا محمودخان علاءالملك بود و به همسر خود دلبستگی زياد داشت. همسرش در سال 1318 درگذشت. او بسيار متأثر شد و چند ساعت بعد از مرگ زوجه خود،‌او نيز دار فانی را وداع گفت. اين مسئله مدت ها در تهران و آذربايجان موضوع روز بود و مرتبا در محافل و مجالس مختلف با تحسين و اعجاب مورد بحث قرار می گرفت. پدر صاحب ترجمه مدتی والی فارس بود و مقام سفارت در باب عالی داشت.

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد دوم ص.  694

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 


برگشت به ليست