امامی ، سيد احمد

 

سيد امامی ، احمد : فرزند سيدکاظم امام جمعه و متولد 1280 در تبريز است. تحصيلات عالی خود را در رشته پزشکی در فرانسه باتمام رسانيد و وارد دانشگاه تهران شد و مقام استادی دانشکده پزشکی گرفت و مدتی نيز در وزارت بهداری معاونت کل آن وزارتخانه را بر عهده داشت.

در دوره شانزدهم از طرف مردم تبريز به مجلس رفت و در ادوار هيجدهم و نوزدهم دارای همان سمت بود. دو دوره هم از تبريز برای سناتوری انتخاب شد. وی مدتی به انتشار مجله پزشکی تندرست مبادرت کرد. در سن 68 سالگی فوت نمود. وی داماد اميراسعد ذوالفقاری بود. در اواخر عمر به حرفه طبابت اعتنايی نداشت و غالبا وقت او صرف اداره مستغلات و املاکش می شد. مردی بود که برای خود زندگی می کرد و از ثروت خود حداکثر بهره برداری مالی را می نمود.

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد دوم ص. 848

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 

برگشت به ليست