دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

غلامحسين- اسكنداني

 

خلاصه شرح حال

 

 

 استادغلامحسين اسكنداني در سال 1280 ، در تبريز به دنيا آمد. تحصيلات ابتدايي را در تبريز به پايان رساند و از آنجاييكه به نقاشي سياه قلم و چهره نگاري علاقه داشت در هجده سالگي به مدرسه صنايع مستظرفه تبريز راه يافت و در بين هنرها به نقشه قالي و تذهيب دلبستگي خاصي پيدا نمود. او پس از اينكه به امر آموزش روي آورد ، از تحصيل باز نماند و در سال 1319 در رشته نقاشي قالي و تذهيب فارغ التحصيل شد. پس از تكميل هنر خود در شهر تبريز در سال 1311 به تهران آمد و به جمع هنرمندان اداره صنايع قديمه پيوست و در سال 1312 از طرف آن سازمان مامور تحقيق در هنر اصفهان شد و به اين شهر سفر نمود و مدتها بناها و نقوش كاشي اين شهر را مورد مطالعه قرار داد. اسكنداني تا سال 1343 مشغول تربيت هنرجويان بود و دراين سال بازنشسته گرديد. استاد اسكنداني سرانجام در آذر 1361 دارفاني را وداع گفت. 

 

دوران كودكي

 غلامحسين اسكنداني در سال 1280 ، در تبريز به دنيا آمد. [هنرمندان ايران و جهان اسلام ، نوشته عباس سرمدي ، ص 80 ]

 

تحصيلات رسمي و حرفه آموزشي 

 

 اسكنداني تحصيلات ابتدايي را در تبريز به پايان رساند و از آنجاييكه به نقاشي سياه قلم و چهره نگاري علاقه داشت در هجده سالگي به مدرسه صنايع مستظرفه تبريز راه يافت و در بين هنرها به نقشه قالي و تذهيب دلبستگي خاصي پيدا نمود. او پس از اينكه به امر آموزش روي آورد ، از تحصيل باز نماند و در سال 1319 در رشته نقاشي قالي و تذهيب فارغ التحصيل شد. [هنرمندان ايران و جهان اسلام ، نوشته عباس سرمدي ، ص 80

 

 استاد اسكنداني پس از تكميل هنر خود در شهر تبريز در سال 1311 به تهران آمد و به جمع هنرمندان اداره صنايع قديمه پيوست و در سال 1312 از طرف آن سازمان مامور تحقيق در هنر اصفهان شد و به اين شهر سفر نمود و مدتها بناها و نقوش كاشي اين شهر را مورد مطالعه قرار داد. اسكنداني تا سال 1343 مشغول تربيت هنرجويان بود و دراين سال بازنشسته گرديد. [هنرمندان ايران و جهان اسلام ، نوشته عباس سرمدي ، ص 80 ]

 

ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره

 

 استاد اسكنداني به موسيقي علاقه داشت و تار را نيكو مي نواخت. [هنرمندان ايران و جهان اسلام ، نوشته عباس سرمدي ، ص 80 ]

 

 استاد اسكنداني در آذر 1361 دارفاني را وداع گفت. [هنرمندان ايران و جهان اسلام ، نوشته عباس سرمدي ، ص 81 ]

 

برگرفته از سايت : بنياد ايران شناسی

www.iranologyfo.com

 

 

 

برگشت به ليست