فرمانفرمائيان ، محمدولی

 

فرمانفرائيان ، محمدولی: فرزند عبدالحسين فرمانفرما و نوه دختری مظفرالدينشاه قاجار است. تولد او در 1269 ش در تبريز اتفاق افتاد. تحصيلات خود را در تهران و اروپا انجام داد و وارد خدمات درباری شد. در دوره پنجم قانونگزاری از طرف مردم تبريز به مجلس شورای ملی رفت و در ادوار ششم و هفتم نيز نماينده مجلس بود. فرمانفرمائيان پس از خاتمه مجلس هفتم ، به کار ملکداری پرداخت و در اطراف سراب املاک وسيعی تدارک ديد و تا شهريور 1320 دور از کارهای سياسی به زراعت و مستغل داری مشغول بود و در دوره سيزدهم هم از سراب وکيل شد و در دوره چهاردهم نيز نمايندگی مجلس را بر عهده داشت. در 1326 در ترميم کابينه قوام السلطنه به وزارت کار معرفی گرديد و مدتی کوتاه وزارت کار با او بود. وی با با دختر قائم مقام عدل (پدر پروفسور يحيی عدل ) ازدواج نمود. در 1368 در آمريکا درگذشت .

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد دوم ص.

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 


برگشت به ليست