فرشی ، حاج ميرزا آقا

 

فرشی ، حاج ميرزا آقا: از رجال سياسی و اقتصادی آذربايجان در 1250 ش تولد يافت . پدرش حاج ميرزا حسن تجارت فرش داشت ، او نير همان رويه را تعقيب کرد و خيلی زود از تجار معتبر فرش شد و املاکی نيز تدارک ديد و در محافل سياسی تبريز نيز رفت و آمدی پيدا کرد . وقتی موضوع مشروطيت پيش آمد ،از روز اول در جريان اقدامات آزادی خواهی دخالت داشت و بر همين اساس در دوره اول مجلس از طرف تجار به نمايندگی برگزيده شد . دوره دوم نيز نمايندگی را حفظ کرد.در ادوار ششم ،هفتم ،هشتم ،نهم و دهم نيز وکيل بود. در انقضای دوره دهم ، کرسی وکالت مجلس را به پسرش غلامحسين فرشی سپرد. او نيز در ادوار يازدهم ،دوازدهم و سيزدهم وکيل بود. حاج ميرزا آقا فرشی شخصی متين ،موقر ،باهوش و ثروتمند بود و در راه مشروطيت از صرف مال دريغ نداشت.

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد دوم ص. 1090

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 


برگشت به ليست