فلاتی دکتر علی

 

فلاتی ف دکتر علي: در 1286 در تبريز تولد يافت. پس از انجام تحصيلات مقدماتی به آموختن زبان و ادبيات فارسی و زبان های فرانسه و انگلسی و عربی پرداخت. بعد وارد مدرسه امريکائی تبريز شد ، سپس در دارالفنون تهران به تحصيل مقدمات پزشکی پرداخت . سرانجام برای ادامه تحصيل عازم اروپا شد و در ژنو تحصيلات خود را ادامه داد و درجه تخصصی گرفت و دکتر شناخته شد. در 1300 به ايران مراجهت نمود و به شهر تبريز رفت و درآنجا مطبی دائر کرد و به مداوای بيماران مشغول شد. ضمنا پزشک قانونی دادگستری تبريز بود. در 1306 به رياست اداره پزشکی قانونی تهران درآمد و ساليان طولانی دارای اين سمت بود. در 1313 استاد دانشکده پزشکی تهران شد. مدتی نيز معاونت وزارت بهداری را عهده دار بود . فلاتی از پزشکان معروف و حاذق ايران بود. وی در 1339 درگذشت .

در زمانی که در اروپا مشغول تحصيل بود با علی اکبر داور که او هم در آن موقع در ژنو تحصيل مِکرد نزديک شد و تا زمانی که داور زنده بود دوستی و رفاقت آنها ادامه داشت.

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد دوم ص.  1130

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 

 


برگشت به ليست