ميرزا غفار تبريزی

 

ميرزا غفار تبريزی از نجبای آذربايجان بود و جزو محصلين اعزامی در سال 1275 قمری به اروپا فرستاده شد و در آنجا در رشته دباغی کار کرد و اين فن را بخوبی آموخت و پس از بازگشت به ايران از دباغی و دباغخانه بسبک جديد خبری نبود که او بتواند آنچه را که آموخته بديگران بياموزد. بنابراين پس از سالها دوندگي، مانند ساير شاگردان که از اروپا بازگشته بودند، و اين و آن را ديدن، سرانجام صد تومان در سال، مواجب يافت و در قورخانه بکاری منصوب گشت و دباغباشی لقب گرفت.

شرح حال رجال ايران

نگارش مهدی بامداد

جلد دوم ص.? 169

چاپ چهارم سال 1371

انتشارت زوٌار

 

 


برگشت به ليست