گنجه ای ، حاج ميرزاعلينقی

 

گنجه ای ، حاج ميرزاعلينقی : از تجار و مالکين بزرگ تبريز در 1251 ش در تبريز تولد يافت.اجداد او اهل گنجه بودند که پس از تسلط روسها به قفقازيه، جلای وطن نموده به تبريز آمدند و به شغل ملک داری و تجارت پرداختند.

حاج ميرزا علينقی پس از رسيدن به سن رشد و انجام تحصيلات مقدماتی در حجره پدرش به کار پرداخت و به فوت و فن تجارت واقف شد و بعد مستقلا تجارتخانه داير کرد. در نهضت مشروطيت در زمره آزاديخواهان قرار گرفته، برای حکومت قانون فعاليت دامنه داری را آغاز نمود و از اين رو در ميان مردم آذربايجان يکی از قدمهای احرار و مشروطه طلبان دوآتشه معروف می باشد. وی علاوه بر آزاديخواهی مردی لطيفه گو و ظريف بوده است بطوريکه هنوز مردم آذربايجان لطيفه های آن مرحوم را در مجالس نقل می نمايند. گنجه ای پس از استقرار مشروطيت به حزب دموکرات پيوست و از سران آن حزب در آذربايجان شد و تدريجا با شيخ محمد خيابانی نزديک گرديد و در نهضتی که به زعامت شيخ در آذربايجان برپا شد و همه گونه مساعدت مالی و فکری از طرف او بعمل می آمد. پس از قيام شيخ محمد در تبريز که مالا منجر به کشته شدن او شد ، حاج ميرزا علينقی از مجازات مصون نماند. خانه او را غارت کردند و چندی نيز در زندان بسر برد ولی چون محبوبيت خاصی در بين مردم تبريز داشت از او رفع اتهام گرديد و به شغل خود ادامه داد. در دوره هفتم مجلس شورای ملی مردم تبريز او را به نمايندگی خود برگزيدند . قريب يکسال وکيل مجلس بود تا اينکه در دوازده مهرماه 1308 هنگامی که با درشکه شخصی عازم منزل خود بود بعلت شرارت اسبهای درشکه از درشکه پرت و به سختی مجروح می شود و پس از ساعتی فوت می نمايد و در ابن بابويه دفن ميگردد.

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد سوم ص.1320

نشر گفتار باهمکاری نشر علم


برگشت به ليست