گنجه ای ، جواد

 

گنجه ای ، جواد : فرزند حاج ميرزا علی نقی تاجر است. جواد تحصيلات خود را در تبريز و تهران ادامه داد و از مدرسه سن لوئی فارغ التحصيل گرديد. خدمات اداری خود را از وزارت دارائی شروع کرد و مشاغلی را در آن وزارتخانه احراز نمود. مدتی کفيل پيشکاری کرمان بود. بعد به رياست ماليه کردستان و کرمانشاه رسيد. بعد از 1320 مدير کل مالی وزارت بهداری شد. در انتخابات دوره پانزدهم وکيل اول تبريز شد. در آن تاريخ رسم بر آن بود که حتما يکی از نواب رئيس مجلس بايد از وکلای آذربايجان باشد، لذا نامبرده که وکيل اول تبريز بود به نيابت رياست رسيد. در ادوار شانزده و هفده وکيل گرديد. در مجلس هفدهم تمايل به حکومت مصدق نمود و با جبهه ملی همکاری ميکرد. در 1328 در کابينه ساعد چند ماهی به وزارت پست و تلگراف منصوب شد. بعد از سال 32 کاری به او ارجاع نشد. در بين مردم آذربايجان حسن شهرت و مرجعيت داشت.

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد سوم ص. 1318

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 

برگشت به ليست