گنجه ای ، مهندس رضا

 

گنجه ای ، مهندس رضا : متولد 1280 و فرزند حاج ميرزا علينقی گنجه در تبريز است. تحصيلات ابتدايی و متوسطه را در تبريز به اتمام رسانيد، به تهران آمد، داخل مدرسه صنعتی که آلمانها تأسيس کرده بودند شد. سپس از طرف دولت برای ادامه تحصيل به آلمان رفت و درجه مهندسی گرفت و بعد از مراجعت به تهران به دانشياری دانشکده فنی و سپس استادی آنجا برگزيده شد و سالها در مقام استادی در دانشگاه تهران خدمت ميکرد.

در 1334 در کابينه حسين علاء به وزارت صنايع و معادن برگزيده شد و قريب يکسال در آن سمت انجام وظيفه نمود. يک دوره سه ساله نيز رياست دانشکده فنی را بر عهده داشت. مهندس رضا گنجه ای در اواخر سال 1321 اقدام به تأسيس يک روزنامه فکاهی به نام باباشمل نمود. اين روزنامه که مطالب خود را به صورت طنز و شوخی می نوشت خيلی زود در محافل ايران موقعيتی پيدا کرد. مخصوصا مطالبی که گنجه ای می نوشت بسيار جالب و مطابق ميل مردم بود. نوشته های مهندس گنجه ای در رديف چرند و پرند دهخدا در روزنامه صوراسرافيل و کتاب يکی بود يکی نبود جمال زاده محسوب می شود. اين روزنامه قريب پنج سال انتشار يافت و تعطيل شد. مهندس رضا گنجه ای در سال 1374 در تهران درگذشت.

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد سوم ص.  1319

نشر گفتار باهمکاری نشر علم


برگشت به ليست