آقاشيخ عبدالرحيم قاری

 

آقاشيخ عبدالرحيم قاری – وی در فن قرائت و تجويد در آذربايجان شاخص بود. طلاب اين علم مشكلات خود را از او سؤال می كردند. وی در خانواده قرائت و تجويد متولد شد. از طفوليت به قرائت علاقه يافت. پدر او شيخ ابوالقاسم كه از واقفين فن قرائت بود به قاری اشتهار داشت.

آقاشيخ عبدالرحيم در جوانی برای ياد گرفتن فن قرائت از تبريز حركت نمود. مدتها ممالك مختلفه را گشت تا شاهد مقصود را در خيوه يافت. حاج شيخ محمد نامی را در اين شهر در اين فن استاد ديد. برای استفاده از او در خيوه اقامت گزيد. در آنجا با شيخ شامل داغستانی رئيس لزگی ها آشنائی پيدا كرد. بعدها شامل قهرمان بزرگ اسلام در داغستان برضد روی ها قيام كرد و از خيوه استمداد نمود. قشونی از مسلمانان مركب از طوايف آرال و قزاق برای حمايت اسلام تشكيل يافت و به كمك شامل حركت كرد. صاحب ترجمه نيز جزو عساگر اسلامی به داغستان حركت نمود. در داغستان جنگ بزرگی بين مسلمانان و روس ها اتفاق افتاد و مسلمين فاتح شدند.

وی پس از مدتی اقامت داغستان را ترك كرده به سياحت خود در ممالك اسلامی ادامه داد. به عربستان و مصر رفت، ولی قرائت علمای مصر را نپسنديد. بعد از دوازده سال مسافرت به تبريز مراجعت نموده، برای تعليم فن قرائت و تجويد حوزه ای تاسيس نمود و طرف توجه عموم واقع شد. بزرگان وقت از وليعهد گرفته تا ساير بزرگان با وی به احترام رفتار می كردند. مخصوصا حسنعلی خان اميرنظام كه خود اهل فضل و ادب و در ضمن مشوق فضلا و ادبا بود از احترام او ذره ای فروگذاری نمی کرد. در فن تجويد و قرائت با او مباحثه و مناظره می کرد. وی در سال 1336 در سن نود سالگی وفات نمود و از وليعهد سلطان القراء لقب داشت.

ذيل:

خانواده او کلمه سلطان القرائی را برای خود نام خانوادگی انتخاب کرده اند. آقا شيخ ابوالقاسم آقا فرزند او در تبريز اقامت دارد. از علمای موجه اين شهر و مرجع فن قرائت و تجويد است. مردی فاضل و محترم و بيش از هفتاد سال دارد. 1فرزند بزرگ آقا شيخ ابوالقاسم آقای حاج ميرزاجواد آقا به نوبه خود از علمای محترم و فاضل است. فرزند ديگر او آقای ميرزاجعفر سلطان القرائی تجارت می کند و از علاقه مندان به فضل و علم است و در حمايت علم و فضل تعصب دارد.

يادداشت:

1 – مرحوم شيخ ابوالقاسم فرزند ارشد شيخ عبدالرحيم به سال 1290 در تبريز متولد و به سال 1368 ه.ق در سن 78 سالگی وفات يافت و در قبرستان دوه چی مدفون شد.

رجال آذر بايجان در عصر مشروطيت

مولف: مهدی مجتهدی

به کوشش : طباطبائی مجد

 چاپ يکم    ص. : 219

انتشارات زرين

 

برگشت به ليست