حاج رحيم آقاقزوينی

 

حاج رحيم آقاقزوينی – مرحوم حاج رحيم آقاقزوينی و برادرش حاج يوسف آقاقزوينی فرزندان حاج فتحعلی قزوينی بودند. حاج فتحعلی در قرن گذشته از قزوين به تبريز مهاجرت کرده و عائله تشکيل داده بودند. می گويند نسب آنان به سلطان محمد خدابنده می رسد. اين دو برادر از تجار طراز اول تبريز بودند. خدمت عمده آنها به تبريز تأسيس کارخانه ريسمان بافی است. اين کارخانه اولين کارخانه ای است که به طرز جديد در آذربايجان تأسيس شده است و قريب چهل سال است که بلاانقطاع کار می کند و فعلا به نام کارخانه بوستان ناميده می شود. در ايام جنگ بين الملل اول شب و روز کار می کرد و قسمتی از احتياجات را رفع می نمود.

مرحوم حاج رحيم آقا آزاديخواه و تجددپرور بود. در زمان استيلای روس ها به آلمان رفت و چند سال آنجا اقامت نمود و به نفع ايران اقدامات کرد. بعداْ به ايران مراجعت نمود. يک يا دو دوره وکيل مجلس بود. در ايام سلطنت رضاشاه درگذشت.

 

رجال آذر بايجان در عصر مشروطيت

مولف: مهدی مجتهدی

به کوشش : طباطبائی مجد

 چاپ يکم    ص. : 322

انتشارات زرين

 

 

 

برگشت به ليست