قيامی ، زين العابدين

 

قيامی ، زين العابدين: معروف به سالار ظفر قراچه داغي، در 1256 در تبريز تولد يافت. پس از انجام تحصيلات مقدماتی در جوانی به مشروطه طلبان پيوست و وارد حزب دموکرات شد و در آن حزب از فعالين درجه اول شد و نزديکی زيادی با شيخ محمد خيابانی پيدا کرد به طوری که در تمام کارها مشير و مشار او بود. حس جاه طلبی در اين شخس به قدری بود که مرحوم خيابانی را وادار به قيام کرد. در تمام مدتی که شيخ محمد خيابانی در تبريز علم مخالفت با حکومت مرکزی برافراشت، قيامی در کنار او قرار داشت. پس از قتل خياباني، به قراچه داغ رفت و عده ای را به دور خود جمع کرد و در صدد ادامه قيام برآمد ولی از اين کار نتيجه ای نگرفت و تسليم قوای دولتی شد. در سال 1303 امتياز روزنامه آسايش در تبريز به نام او صادر شد و چند شماره ای به صورت هفتگی انتشار داد.

در 1304 که اخذ نام خانوادگی برای افراد اجباری شد، او نام قيامی را برای خود انتخاب کرد زيرا قيام خيابانی را نتيجه اقدامات خود می دانست. در اوايل سلطنت رضاشاه با تمام سوابق سوء در اثر تلاش و فعاليت شوهرخواهرش (مستشارالدوله صادق) به خدمت دولت دعوت شد و در وزارت داخله به او مشاغل نسبتا مهمی ارجاع کردند. در چند شهرستان شهردار بود، بعد به تدريج فرماندار ارک، کرمانشاه و قزوين شد. پس از شهريور 1320 از خدمات دولتی صرفنظر کرد و وارد حزب توده شد و از فعالين آن حزب گرديد. پس از آنکه پيشه وری در تبريز حکومت خودمختاری تشکيل داد، قيامی از ارکان حکومت او شد و به رياست ديوان عالی کشور برگزيده شد. پس از شکست نهضت، پيشه وری به قفقاز فرار کرد و در آنجا پناهنده شد ولی اين بار توصيه و اقدامات مستشارالدوله برای خلاصی او به جائی نرسيد. و چندی بعد در همان جا درگذشت.

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد دوم ص.  1246

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 


برگشت به ليست