حکيمی ، موسی

 

حکيمی ، موسی : مشروطه خواه، حاکم معروف به نظم السلطنه، برادر بزرگ ابراهيم حکيمي، متولد 1243 در تبريز. مدتی در تبريز به تحصيل پرداخت، سپس وارد مدرسه دارالفنون گرديد و در رشته توپخانه تخصص گرفت و وارد قزاقخانه شد. چندی رياست توپخانه تبريز با او بود. در اوان مشروطيت که درجه ميرپنجی داشت، به مشروطه طلبان ملحق شد و با آنها همکاری می کرد. بعد از به توپ بستن مجلس، چندی متواری بود تا سرانجام از ايران خارج شد و با ديگر مشروطه خواهان که در اروپا فعاليت داشتند همکاری نمود. پس از خلع محمد علی شاه به ايران بازگشت و به حکمرانی خمسه و زنجان منسوب شد. در جنگ بادامک عليه محمد علی ميرزا و سالارالدوله از فرماندهان بود. در قزاقخانه به حاجی ميرپنج شهرت داشت. از 1300 به بعد کاری به او ارجاع نشد و هيچ نوع درآمدی نداشت و به سختی گذران می کرد. در 1320 فروغی اقداماتی به عمل آورد تا به او حقوق بازنشستگی پرداخت شود، ولی اجل مهلت نداد و در همان سال درگذشت.

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد اول

نشر گفتار باهمکاری نشر علم


برگشت به ليست