حاجی محمد آقا حريری

 

حاجی محمد آقا حريری – از معمرين و معتبرين تجار تبريز بود. مردی مطلع و باسواد بود.1وی در آخرين حکومت حاج مخبرالسلطنه به سمت رياست هيئت تجار انتخاب گرديد. حاج مخبرالسلطنه پس از خاتمه دادن به قيام شيخ برای اينکه اهالی تبريز را متحد يا به اصطلاح جديدتر متشکل سازد تا جلوگيری از نفوذ بلشويسم بنمايد، تجار و مالکين را وادار نمود هيئت هايی تشکيل دهند. حاج مشير دفتر به رياست هيئت فلاحين و صاحب ترجمه به رياست تجار انتخاب شدند.

هيئت تجار وظايف اطاق تجارت را تقريباْ انجام می داد از آن تاريخ به بعد حاج محمدآقا رئيس تجار تبريز شناخته شد. تجار به مناسبت کبر سن و معلومات و رسوم داني، رياست او را بر خود قبول داشتند. در مسافرتهای شاه سابق به آذربايجان وی در رأس صنف تجار قرار می گرفت، به سؤالات شاه جواب می داد. گاهی خطابه نيز می خواند. در ايام سلطنت رضاشاه درگذشت.

فرزند ارشد آن مرحوم آقای خليل حريری مردی خيرخواه و نيک نفس است. چند دوره وکيل مجلس شده است.

يادداشت:

1 – نام مرحوم حريری به عنوان شخصی که ده تومان جهت اعانه به مدرسه نوبر، نخستين مدرسه ای که پس از مشروطيت (20شوال1324)در تبريز افتتاح شده، آمده است. حسين اميد، تاريخ فرهنگ آذربايجان، ص 102.

 

رجال آذر بايجان در عصر مشروطيت

مولف: مهدی مجتهدی

به کوشش : طباطبائی مجد

 چاپ يکم    ص. : 321

انتشارات زرين

 

 

 

برگشت به ليست