حکمت ، سعيد

 

حکمت ، سعيد : در 1292 در تبريز تولد يافت. پس از انجام تحصيلات ابتدايی و متوسطه به اروپا رفت و تحصيلات خود را در رشته پزشکی در فرانسه به اتمام رسانيد و تخصص خود را در جراحی پايان داد و بعد از مراجعت به ايران، چندی در تبريز به مداوای بيماران پرداخت، سپس به تهران آمد و ساليان دراز رياست پزشکی قانونی با او بود. در دوره هيجدهم مجلس شورای ملي، از ارسباران به وکالت رسيد و مجموعا هفت دوره قريب ربع قرن وکيل مجلس شورای ملی بوده است. وی در رشته تخصصی خود از افراد متخصص و با استعداد بود. مدت های طولانی در دانشکده حقوق رشته جرم شناسی و دانشگاه پليس تهران و دوره فوق ليسانس حقوق جزای دانشگاه ملی تدريس می نمود. وی تأليفاتی نيز دارد.

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد اول

نشر گفتار باهمکاری نشر علم


برگشت به ليست