آقاسيد محمد آقاحجت

 

آقاسيد محمد آقاحجت – فرزند آقاسيد علی آقا از فحول علمای آذربايجان و اامروز اول يا دوم شخص عالم تشيع است. وی نوه برادر مرحوم آقاسيدحسين آقاکوه کمری متوفی 1299 از کبار مراجع تقليد است.

او در سال 1310 قمری در تبريز متولد شده، بعد از تکميل معلومات مقدماتی به نجف رفته، از آقاسيدکاظم آقايزدی و آقاضياء عراقی درس خوانده است و بعداْ خود در حوزه علميه نجف اشرف از اساتيد شده است. به علت مرض کبد از نجف خارج گشته در قم اقامت نموده، پس از فوت مرحوم حاج شيخ عبدالکريم حائری رئيس حوزه علميه قم شده است. امروز در عالم تشيع او و آقای حاج آقاحسين بروجردی در رأس قرار دارند و به اسلام خدمت می نمايند. آقا سيدمحمدآقا در موضوعات فقه و اصول 9 فقره کتاب نوشته است.

طلاب علوم دينيه پس از خاتمه تحصيلات و کسب اجتهاد، عده ای به وايات خود می روند و در اوطان خود به خدمت اسلام و مرافعه و امور دينی مشغول می شوند، عده ای ديگر در حوزه های علميه می مانند و رئيس شيعه می شوند. به ندرت اتفاق می افتد که يکی از مجتهدين ولايات پس از فوت يکی از رؤسای حوزه ها شهر خود را ترک می کند و رياست عاليه را به عهده می گيرد. گاهی می شود که يک نفر در عصر خود رئيس بلامنازع می شود، چنانکه مرحوم آقاسيدابوالحسن آقا پس از فوت مرحوم حاج شيخ عبدالکريم بود. گاهی می شود که در يک عصر در يک حوزه چند تن رئيس می شوند. از عهد شيخ مرتضی انحصاری چند نفر از علمای آذربايجان از مجتهدين درجه اول نجف و قم شده اند، من جمله از آقا سيدحسين آقاکوه کمری و آقا شيخ حسن ممقاني،1 فاضل شربياني، آقا شيخ عبدالله مامقانی و آقاسيد محمد حجت اسم می بريم.2

آقا سيدعلی آقا پدر صاحب ترجمه از علمای محترم و موجه تبريز و از اگردان فاضل شربياني، شيخ حبيب الله رشتی بوده است. در 1360 درگذشته است.

يادداشت:

1 – شيخ حسن ممقانی (متوفی 18 محرم 1323) از شاگردان شيخ انصاری و آيت الله کوه کمری و مؤلف کتاب بشری الوصول الی علم الاصول و حاشيه بر مکاسب يخ انصاری است. وی والد شيخ عبدالله آتی لذکر است.

2 – مرحوم محمد شريف رازی در آثار الحجه ص 90 – 115 بحثی مستوفا در خصوص احوال و آثار و آباء مرحوم آقا سيد محمد آقا حجت آورده است.

رجال آذر بايجان در عصر مشروطيت

مولف: مهدی مجتهدی

به کوشش : طباطبائی مجد

 چاپ يکم    ص. : 311

انتشارات زرين

 

 

 

برگشت به ليست