هوسپ هوانسیان

HOVESP HOVHANESIAN

 

هوسپ هوانسیان در سال 1260ش.(1881م.) در تبریز به دنیا آمد. وی شرکت فعالی در نهضت مشروطیت ایران داشت و سمت سردبیری "آراوود"(صبح) و "آرشالویس"(سپیده) به عهده داشته است.

هوسپ هوانسیان از سال 1327 – 1324ش. (1948- 1945م.) که دوران سختی برای سردبیری روزنامه آلیک بود، سردبیر آن روزنامه بوده است و کتاب یپرم را در رابطه با زندگی و فعالیت یپرم خان تألیف و منتشر نموده است. وی مورد مشورت یپرم خان بود و پس از مرگ وی وصی او در امور شخصیش بود.

هوسپ هوانسیان در سال 1354ش.(1975م.)در تهران بدرود حیات گفت.

خاطرات وی در دو جلد به چاپ رسیده است.

برگرفته ازکتاب :دانشنامهء ايرانيان ارمنی

گرد آورنده:ژانت د. لازاريان

چاپ اول سال 1382 ص.:

انتشارات هيرمند

 

 

 

برگشت به ليست