جهانبانی ، سرلشکر منصور

 

جهانبانی ، سرلشکر منصور : منصور ميرزا فرزند امان الله ميرزا ضياءالدوله، در 1280 در تبريز تولد يافت. طبق سيره خانوادگی پس از انجام تحصيلات مقدماتي، وارد مدرسه نظام شد و پس از طی مدرسه مزبور، افسر شد. در 1301 با درجه سروانی برای ادامه تحصيل به اروپا اعزام گرديد و مدت سه سال دانشکده نظامی سن سير را در پاريس طی کرد و پس از مراجعت در واحدهای نظامی فرماندهی داشت. در 1317 که برادرش سرلشکر امان الله جهانبانی مورد غضب رضاشاه واقع و خلع درجه و زندانی شد، او را نيز از ارتش اخراج کردند. نهايت خدمات خود را در وزارت راه ادامه داد و رئيس اداره راه شوسه شد و نام خانوادگی خود را به شه بنده تغيير داد. بعد از شهريور 120 مجددا با درجه سرهنگی به ارتش بازگشت و مأمور خدمت در شهربانی شد و به رياست پليس راه آهن منسوب گرديد و درجات سرتيپی و سرلشکری را در همين سمت به دست آورد. پس از بازنشستگي، به علت قرابت با دربار به مقام سناتوری رسيد و سه دوره سناتور بود. يکی از دختران او همسر غلامرضا پهلوی بود.

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد اول

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 


برگشت به ليست