جهانشاهی؛  غلامحسين

 

جهانشاهی؛  غلامحسين : فرزند ميرزا شفيع جهانشاهی تبريزي، متولد 1299. بعد از انجام تحصيلات ابتدائی و متوسطه، وارد دانشکده حقوق شد و در علم اقتصاد درجه ليسانس گرفت و به وکالت دادگستری پرداخت. سپس عازم پاريس شد و از دانشگاه پاريس درجه دکترای اقتصاد دولتی دريافت کرد. بعد از مراجعت به ايران، مدتی وکيل دادگستری بود. بعد در کابينه علاء که دکتر سجادی وزير دارائی شد ، به مديريت کل دفتر وزارتی رسيد. در انتخابات دوره نوزدهم، کانديدای وکالت مجلس شد و از تهران به نمايندگی انتخاب گرديد.

در دوره بيستم نيز اين سمت را حفظ کرد . در کابينه اميراسدالله علم که در 1341 تشکيل يافت، وزير بازرگانی بود. مدتی هم نيابت توليت بنياد پهلوی را عهده دار شد .

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد اول

نشر گفتار باهمکاری نشر علم


برگشت به ليست