جهانشاهی ، ميرزا ربيع

 

جهانشاهی ، ميرزا ربيع: معروف به مصدق الملک، فرزند قوم العلماء از قضات دادگستری تبريز و مالک. در 1261ش در تبريز متولد شد. پس از آنکه به سن رشد رسيد، تحصيات خود را طبق معمول زمان پس از فراگرفتن مقدمات زبان های فارسی و عربي، دروس حوزه ای را آغاز کرد و پس از مقدمات صرف و نحو و ادبيات عرب، فقه و اصول، منطق و معانی بيان و کلام را تا حد سطح فرا گرفت و به شغل قضا مشغول شد.

ميرزا ربيع جهانشاهی که در ميان مردم تبريز به حسن شهرت معروفيت داشت، در دوره هفتم به نمايندگی از تبريز انتخاب و به مجلس شورای ملی رفت. در ادوار نهم، دهم، يازدهم،دوازدهم و سيزدهم مجموعا شش دوره نمايندگی مجلس را از تبريز عهده دار بود. دوره چهاردهم طوعا" از نمايندگی صرفنظر کرد و پس از مدتی درگذشت.

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد اول

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 


برگشت به ليست