جهانشاهی ، ميرزا شفيع

 

جهانشاهی ، ميرزا شفيع: فرزند ميرزا مهدی مجتهد، در 1260 متولد شد. تحصيلات مقدماتی را نزد معلمين خصوصی آغاز کرد و سپس دروس حوزوی را از فقه و اصول و ادبيات عرب و منطق و علم کلام و درايه را در حد سطح فرا گرفت و در سال 1293ش به خدمت قضا اشتغال ورزيد و مشاغل مختلف قضائی را در آذربايجان طی کرد. در 1306 که علی آکبر داور عدليه نوين را تشکيل داد، ميرزا شفيع با رتبه هشت قضائی به رياست کل محاکم بدايت تهران منسوب شد ولی در آن کار دوام زيادی نکرد. به ديوان عالی تميز منتقل شد و مقام دادياری ديوان عالی تميز را پيدا کرد.

در سال 1312 که صدرالاشراف به وزارت دادگستری منسوب گرديد، به جای خود حاج سيدنصرالله تقوی را به دادستانی کل برگزيد و مرحوم تقوی نيز جهانشاهی را به معاونت خويش انتخاب نمود. در 1315 حاج سيد نصرالله تقوی به رياست ديوان عالی کشور منسوب شد و ميرزا شفيع جهانشاهی به رياست شعبه دوام ديوان عالی کشور تعيين شد.

در سال 1325 حاج سيد نصراله تقوی بازنشسته شد و از طرف قوام السلطنه نخست وزير، ميرزا شفيع به رياست کل ديوان کشور رسيد و در همان سال که انتخابات دوره پانزدهم مجلس شورای ملی انجام گرفت، ميرزا شفيع به رياست هيئت نظارت در انتخابات تهران تعيين گرديد و ليست دوازده نفری حزب دموکرات ايران قوام از صندوق تهران بيرون آمدند و اين انتخابات تا حدی به حيثيت و مقام قضائی جهانشاهی لطمه وارد کرد.

پس از واقعه 30 تيرماه 1331 و نخست وزيری دوم دکتر محمد مصدق، شيخ عبدالعلی لطفی به وزارت دادگستری تعيين گرديد و با استفاده از اختيارات نخست وزير که از مجلس گرفته بود، در عدليه کودتائی انجام داد، از جمله ديوان عالی تميز را منحل نمود و ميرزا شفيع جهانشاهی را بازنشسته کرد و محمد سروری را به جای او برای رياست ديوان عالی برگزيد.

در 28 مردادماه 1332 با کودتای آمريکائي، دولت دکتر مصدق ساقط شد و يکی از اقدامات اوليه سپهبد زاهدی نخست وزير، ابطال کليه تغييراتی بود که توسط مرحوم لطفی در دادگستری به عمل آمده بود و طبعا جهانشاهی مجددا به رياست ديوان عالی کشور منسوب گرديد ولی فقط يک روز در آن سمت برقرار بود که در اثر سکته قلبی درگذشت.

خانواده جهانشاهی از قرن هشتم به بعد از ارکان آذربايجان بودند و به درستی و فضل اشتهار داشتند.

وقتی ناصرالدين شاه عدليه اعظم را در آذربايجان تشکيل داد، اکثر افراد اين خانواده که مجتهد و روحانی بودند، به شغل قضا اشتغال ورزيدند. ميرزا محمدتقی صدر جهانشاهی عموی ميرزا شفيع، اولين صدر ديوانخانه آذربايجان بود .

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد اول

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 


برگشت به ليست