ميرزا جواد

 

ميرزا جواد پسر ملا صالح پيشنماز مسجد حسن پادشاه در محله سرخاب تبريز بوده و چون در بدو انقلاب مشروطيت از انقلابيون و ناطقين درجه يك آذربايجان و نطق هايش بسيار هيجان انگيز بود از اين جهت معروف شد به ناطق و برای اعقاب وی كلمه ناطق نام خانوادگی گرديد.

 

شرح حال رجال ايران

نگارش مهدی بامداد

جلد اول ص . 301

چاپ چهارم سال 1371

انتشارت زوٌار

 

 

برگشت به ليست